Zamknij mobilną wersję WCAG

„Przedsiębiorczość stawia na młodych!” – nowy projekt Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Podkarpackiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

9 listopada 2021

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  1 września 2021 r. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek rozpoczęło realizację projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!” Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy ­projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  Okres realizacji projektu: 1 września 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r.
  numer projektu: POWR.01.02.01-18-0002/20

  JAKI JEST CEL PROJEKTU?

  Celem głównym projektu jest „Zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw przez 41 Uczestników projektu poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.04.2023 r.”.

  Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  – wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia biznesplanów przez 46 Uczestników projektu do 30 kwietnia 2023 r.,
  – uzyskanie wsparcia finansowego przez 41 Uczestników poprzez przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie finansowego wsparcia pomostowego do 30.04.2023 r.

  KTO MOŻE WZIAĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE?

  Kandydat/-tka na Uczestnika/-czkę projektu musi spełniać następujące warunki:

  – jest osobą (również z niepełnosprawnościami) w wieku 18 – 29 roku życia oraz
  – zamieszkuje (zgodnie z K.c.) lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego oraz
  – posiada status osoby biernej zawodowo oraz
  – jest osobą bez pracy oraz
  – posiada status osoby niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz
  – jest osobą która w okresie po 01.03.2020 r. utraciła zatrudnienie.

  Następnie osoby, które spełniają łącznie wszystkie wyżej wskazane warunki otrzymają punkty preferencyjne za przynależność do:

  – grupy osób z niepełnosprawnościami: 4 pkt,
  – grupy kobiet: 4 pkt,
  – grupy osób posiadających niskie wykształcenie (do ISCED 3 włącznie): 2 pkt.

  KTO NIE MOŻE WZIAĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE?

  – osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem (opis powyżej),
  – osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  – osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  – osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  – osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);
  – osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
  – osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
  – osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  – osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
  – osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
  – osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania;
  – osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych.
  – osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa.
  – W projekcie nie mogą również uczestniczyć osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
  – Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  – wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
  – udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
  – planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
  – planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;
  – planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
  – na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
  1) Szkolenie grupowe przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godzin/grupa – wsparcie przyznawane dla 46 Uczestników/-czek projektu,
  2) Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości – 23 050,00 zł/Uczestnik/-czka projektu – wsparcie przyznawane dla 41 Uczestników/-czek projektu,
  3) Pomostowe wsparcie finansowe – 2 600,00/miesiąc netto przez okres 6 miesięcy – wsparcie przyznawane dla 41 Uczestników/-czek projektu.

  WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 1 992 940,80 zł
  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 972 526,26 zł w tym:
  – ze środków europejskich: 1 679 650,50 zł
  – ze środków dotacji celowej: 292 875,76 zł
  BIURA PROJEKTU:

  LEŻAJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU
  37-300 Leżajsk
  ul. Targowa 9
  tel. 17 242 79 08, 500 257 663
  Osoby do kontaktu: Elżbieta Strug, Magdalena Bujak
  adres e-mail: lsr@lsr.pl

  PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Artur Małek
  35-060 Rzeszów
  ul. Słowackiego 24, pokój 67a
  tel. 735 705 898
  Osoby do kontaktu: Artur Małek
  adres e-mail: kontakt@pcrp.pl

  Alt=""

  LSR
  Fot. Pixabay

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka