Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja dt. scalenia gruntów w Grodzisku Dolnym – projekt UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowę ze Starostą Leżajskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów”  w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym jedno z terenu Powiatu Leżajskiego – Grodzisko Dolne.
Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne – całkowity koszt operacji – 27 477 891,22 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 17 484 182,00 zł.
Obszar wsi Grodzisko Dolne wynosi 2 689,82 ha. Znajduje się tu 9 031 działek, a prawa właścicielskie przysługują 2 416 osobom.
Beneficjentem programu jest Starosta Leżajski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.
Planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to listopad 2021 roku, a termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Informacja dt. Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) – projekt UE

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Cyfrowe Podkarpacie
Numer i nazwa Działania: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
Tytuł projektu: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
Nr projektu: RPPK.02.01.00-18-0037/16-00
Okres realizacji projektu: 2014 – 2018
Wartość projektu: 177 822 406,56 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 151 084 694,35 zł
Beneficjent: Województwo Podkarpackie / Partner projektu Powiat Leżajski (otrzymane dofinansowanie w wysokości  4 842 911,04 zł)
Opis i cel projektu: 
Projekt PSIP ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, inwestora, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Realizacja Projektu wynika z odpowiedzi na zidentyfikowane problemy  w zakresie społeczeństwa informacyjnego  oraz z obowiązujących  uwarunkowań prawnych wynikających z dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) zaimplementowanej na grunt prawa krajowego w 2010 r.  (ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej).
Efekty realizacji projektu:
 • wytworzenie na potrzeby projektu PSIP niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego systemu infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze regionalnym (wojewódzkim);
 • wytworzenie na potrzeby powiatowych systemów informatycznych niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego służącego do zarządzania systemem informacji przestrzennej i udostępniania e-usług;
 • opracowanie i wytworzenie e-usług obejmujących zadania związane z szeroko rozumianą informacją przestrzenną, w tym korzystające z referencyjnych baz danych przestrzennych i tematycznych baz danych znajdujące się w zasobach powiatów i województwa;
 • dostosowanie danych EGiB do schematu aplikacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem w sprawie EGiB oraz wykonanie modernizacji EGiB dla tych jednostek lub obrębów ewidencyjnych, dla których jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • utworzenie inicjalnych powiatowych baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • utworzenie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • utworzenie cyfrowej ortofotomapy o dużej rozdzielczości dla obszaru całego województwa podkarpackiego;
 • utworzenie tematycznych baz danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia e-usług objętych Projektem;
 • integracja systemów informacji przestrzennej z wytypowanymi systemami
 • i aplikacjami dziedzinowymi powiatu i województwa (w tym np. elektronicznymi obiegami dokumentów i oprogramowaniem związanym z obsługą geodezyjną interesantów);
 • integracja regionalnego i powiatowych systemów informacji przestrzennej z systemem ePUAP;
 • integracja powiatowych baz danych z geoportalem krajowym;
 • rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu przez dostawę lub opracowanie odpowiedniego oprogramowania dziedzinowego wraz z tematycznymi bazami danych;
 • rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez uzupełnienie wyposażenia w sprzęt techniczny podnoszącego jakość świadczonych usług, w tym m.in. skanery, urządzenia drukujące oraz inne urządzenia niezbędne dla obsługi interesantów i utrzymania w aktualności referencyjnych baz danych przestrzennych;
 • uzupełnienie wyposażenia powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia podnoszące bezpieczeństwo zgromadzonych i udostępnianych danych;
 • zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przestrzenne w powiatach;
 • zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie dokumentami planistycznymi i ich udostępnianie (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o realizacji inwestycji celu publicznego).

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Podsumowanie rozgrywek Powiatowej Ligii Juniorek, Orlików, Młodzików i Trampkarzy 2019

Dzień 10 października 2019 roku był długo oczekiwanym przez wielu młodych piłkarzy i piłkarek z terenu powiatu leżajskiego. To właśnie w tym dniu w budynku Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek Powiatowej Ligii Juniorek, Orlików, Młodzików i Trampkarzy 2019.

 

Rozgrywki te zorganizowane zostały przez Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku oraz przez  Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym. Głównym sponsorem rozgrywek i fundatorem nagród był Powiat Leżajski.
Ligi Powiatowe 2019 rozpoczęły się w kwietniu i trwały do października. Udział w nich wzięło 31 drużyn z terenu całego powiatu, co daje liczbę około 450 młodych zawodników. Przez te kilka miesięcy rozegrano łącznie 121 meczy, w których padło 761 bramek.
Rozgrywki prowadzone były w 4 kategoriach wiekowych: Juniorki, Orlicy, Młodzicy i Trampkarze. Tabela końcowa w każdej z kategorii prezentuje się następująco:
Juniorki
 • 1 miejsce – Grodziszczanka I Grodzisko Dolne
 • 2 miejsce – PUKS Francesco Jelna
 • 3 miejsce – Grodziszczanka II Grodzisko Dolne
 • 4 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
Orlicy
 • 1 miejsce – MZKS Unia Nowa Sarzyna
 • 2 miejsce – LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
 • 3 miejsce – Złotsan Kuryłówka
 • 4 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
 • 5 miejsce – KS Łukowa
 • 6 miejsce – Sparta Leżajsk
 • 7 miejsce – PUKS Francesco Jelna
 • 8 miejsce – Orlik Giedlarowa
Młodzicy
 • 1 miejsce – Szkoła Podstawowa Kuryłówka
 • 2 miejsce – MZKS Unia Nowa Sarzyna
 • 3 miejsce – KS Łukowa
 • 4 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
 • 5 miejsce – Lotnik Wierzawice
 • 6 miejsce – KS Victoria Giedlarowa
 • 7 miejsce – LKS Brzyska Wola
 • 8 miejsce – LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
 • 9 miejsce – PUKS Francesco Jelna
 • 10 miejsce – Złotsan Kuryłówka
 • 11 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka II
 • 12 miejsce – PUKS Francesco Jelna II
Trampkarze
 • 1 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
 • 2 miejsce – Lotnik Wierzawice
 • 3 miejsce – UKS Tempo Stare Miasto
 • 4 miejsce – PUKS Francesco Jelna
 • 5 miejsce – KS Victoria Giedlarowa
 • 6 miejsce – LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
 • 7 miejsce – LKS Brzyska Wola
Uroczyste podsumowanie Ligii prowadziła Dyrektor Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym Katarzyna Mach-Wawrzaszek.
Nagrody i puchary ufundowane przez Powiat Leżajski oraz Starostę Leżajskiego Marka Śliża wręczyli: Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, Prezes Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Leżajsku Zbigniew Śliwa, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Powiatu Leżajskiego Aurelia Kryla i Sekretarz Gminy Grodzisko Dolne Adam Chmura.
Sekretarz Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Leżajsku Józef Miś przypomniał historię rozgrywek i przekazał informację na temat planów na najbliższy 2020 rok.
Organizatorzy dziękują Staroście Leżajskiemu Markowi Śliżowi za objęcie patronatu nad rozgrywkami i ufundowanie nagród, jednak największe podziękowania należą się wszystkim zawodnikom i ich trenerom za zaangażowanie, wysiłek i pracę włożoną w każdą minutę meczu i każdy trening. To właśnie dzięki wam i dla was te rozgrywki się odbywają. Gratulujemy zwycięzcom, a drużynom które zajęły dalsze miejsca, życzymy sukcesów w kolejnych rozgrywkach, które już za rok.
Kamil Śliwa
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. Grzegrz Leja, Wydział PW

Inauguracja Centrum Szkolenia Klas Mundurowych

Zespół Szkół Licealnych jest jedną z ponad stu szkół biorących udział w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, stanowiącym ofertę edukacyjną dla uczniów zainteresowanych różnymi ścieżkami rozwoju zawodowego związanego z armią. W związku z potrzebą stworzenia odpowiedniego zaplecza do realizacji tego nietypowego programu nauczania, z inicjatywy Starosty Leżajskiego Marka Śliża i dyrektora ZSL Zbigniewa Trębacza powołano do życia Centrum Szkolenia Klas Mundurowych, którego działalność oficjalnie zainaugurowano w dniach 7-8 października.

Wśród osób biorących udział w inauguracji znaleźli się m.in uczestnicy KONGRESU 590 odbywającego się w tych dniach w Jasionce: generał Armii USA i prezes The SPECTRUM Group George Close, generał United States Marine Corps oraz były sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA John Kelly, generał David Huntoon współtwórca i partner zarządzający Fundstrat Global Advisors Tom Lee, adwokat i kongresmen Tom Reed, prezes i dyrektor generalny The Republican Main Street Partnership Sarah Chamberlain oraz dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA Ireneusz Lubaczewski, członek zarządu The SPECTRUM Group Andrew Campbell oraz Robert Jordan sr, biznesmen zajmujący się budową dużych kompleksów mieszkaniowych w USA.
Ponadto na spotkanie inauguracyjne przybyli również: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa, Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku insp. Zenon Wierzchowski, Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk Kazimierz Krawiec oraz ks. dziekan Marek Cisek. Podczas drugiego dnia inauguracji odwiedzili obiekty CSKM i obejrzeli pokazowe szkolenie także radni Rady Powiatu Leżajskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Leżajsku Aurelia Kryla.
Siedzibą Centrum Szkolenia Klas Mundurowych jest budynek szkolny przy ul. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie. Obiektem zarządza dyrektor ZSL. Zajęcia odbywają się regularnie cztery dni w tygodniu.
Uczestnicy szkolenia mają dostęp do nowoczesnego obiektu i sprzętu. Do ich dyspozycji została oddana strzelnica laserowa, plac ćwiczeń, aneks kuchenny, stołówka (50 miejsc siedzących), izby żołnierskie (100 miejsc), łaźnie, sale dydaktyczne, boisko wielofunkcyjne oraz sala gimnastyczna.
Nad realizacją procesu szkolenia i obozów specjalistycznych czuwa wykwalifikowana kadra: żołnierze zawodowi i WOT, nauczyciele, instruktorzy strzelectwa sportowego, samoobrony, KPP, ratownicy medyczni oraz ratownicy KPP.
Oprócz bogatej oferty dla klas mundurowych istnieje również możliwość wynajęcia pomieszczeń przez firmy i osoby fizyczne m.in. sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, sal dydaktycznych do realizacji kursów i szkoleń, świetlicy z aneksem kuchennym na imprezy okolicznościowe.
Więcej informacji dotyczących CSKM (www.cskm.com.pl)  ukaże się w listopadowym wydaniu „Kuriera Powiatowego”.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. Jacek Brzuzan

Informacja dt. scalenia gruntów w Chodaczowie, Laszczynach, Opaleniskach i Zmysłówce – projekt UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Leżajskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym cztery z terenu Powiatu Leżajskiego: „Chodaczów”, „Laszczyny”, „Opaleniska” oraz „Zmysłówka”.

Informacje o kosztach postepowania scaleniowego oraz wielkości obiektów zawarte są w poniższej tabeli:

 

Lp. Nazwa obrębuObszar scaleniaLiczba działek ewidencyjnychCałkowity koszt operacji
1.Chodaczów381,72 ha12944 596 057,43 zł
2. Laszczyny388,32 ha11174 675 524,80 zł
3.Opaleniska160,58 ha3901 933 445,50 zł
4.Zmysłówka449,87 ha12895 416 610,02 zł
RAZEM1 380,49 ha4 09017 621 637,75 zł

Beneficjentem programu jest Starosta Leżajski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Planowany termin zatwierdzenia projektu scalenia to maj 2021 roku, a termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023.

XV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

11 października o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XV sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z XIII oraz XIV sesji Rady Powiatu, radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawie:

 • ogłoszenia obowiązujących w 2020 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu leżajskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym;
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na realizację zadania;
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019 na realizację zadania;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.;
Następnie odczytano protokół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący rozpatrzenia wniosku mieszkańca powiatu leżajskiego pana Krzysztofa Brendy oraz przekazano informację z analizy oświadczeń majątkowych.
Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego

Muzeum Ziemi Leżajskiej, analogicznie do roku ubiegłego, włącza się w organizowaną przez Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku akcję „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”.

Akcja dotyczy zbierania głównie białych i czerwonych zniczy, które 1 listopada zapłoną na cmentarzach lwowskich, na grobach Polaków.

Muzeum zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu, organizacji społecznych, szkół, instytucji z terenu powiatu leżajskiego o dołączenie się do akcji, która ma na celu godne upamiętnienie Polaków spoczywających na polskich nekropoliach Kresów Południowo-Wschodnich, a szczególnie tych we Lwowie: na Cmentarzu Łyczakowskim, Cmentarzu Orląt Lwowskich, Cmentarzu Janowskim oraz innych Miejscach Pamięci Narodowej. Wyjazd do Lwowa ze zniczami będzie miał miejsce pod koniec października br.

Znicze można przynosić do Muzeum Ziemi Leżajskiej (ul. Mickiewicza 20A, Leżajsk) do dnia 28 października.

MZL

75-lecie Nadleśnictwa Leżajsk

4 października Nadleśnictwo Leżajsk świętowało swoje 75-lecie. Uroczystość rozpoczął przemarsz przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP z Grodziska Dolnego spod siedziby nadleśnictwa do Bazyliki Zwiastowania NMP. Tam odbyła się jubileuszowa msza św., którą koncelebrowali: ks. Dziekan Marek Cisek, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Sylwester Skirliński i kapelan leśników ks. Ryszard Madej. Podczas nabożeństwa odbyło się nadanie leżajskiemu nadleśnictwu sztandaru przez Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych Grażynę Zagrobelną. Następnie sztandar został poświęcony przez kapelana leśników.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do Franciszkańskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się jej dalsza część, w trakcie której uhonorowano:
– Kordelasami Leśnika Polskiego: leśniczego Leśnictwa Brzóza Stanisława Bukowskiego
– Historyczną Cechówką Leśniczego: leśniczego Leśnictwa Kulno Zdzisława Koziarza
Za działalność stowarzyszeniową srebrną odznaką SITLiD zostali odznaczeni: Paweł Niemiec i Krzysztof Ożóg.
Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Chór CANTIAMO pod batutą Barbary Kuczek i orkiestra dęta OSP z Grodziska pod batutą Jakuba Magonia.
W uroczystości wziął udział również Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz Członek Zarządu Krzysztof Trębacz.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Otwarta Strefa Aktywności przy ZSL w Leżajsku już dostępna

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla rodzin. W skład stref wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier. Mają one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.
Jedna z takich stref powstała przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku i jest już dostępna dla każdego, kto preferuje aktywne formy wypoczynku. Budowa strefy realizowana była w okresie od 29 lipca do 30 września br. Obiekt powstał w wariancie podstawowym, w skład którego wchodzą: siłownia plenerowa i strefa relaksu.
Wartość zadania to 60 033,23 zł. Projekt został dofinansowany kwotą 25 000 zł ze Środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności edycja 2019.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

IV edycja KONGRESU 590

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w podrzeszowskiej Jasionce w dniach 7-8 października już po raz czwarty gościło kilkuset doświadczonych polskich specjalistów, którzy wzięli udział w KONGRESIE 590 – forum wymiany idei i doświadczeń z obszaru biznesu, nauki, polityki oraz legislacji. Wydarzenie wzięło swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy.
Wydarzenie corocznie obywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który jest również jednym z gości i wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem dokonuje inauguracji kongresu.
W tegorocznej agendzie wydarzenia znalazły się kwestie dotyczące m.in.: innowacyjnych projektów i technologii wspierających rozwój medycyny, przemysłu 4.0 w branży motoryzacyjnej oraz poszukiwania współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji.
Wśród samorządowców uczestniczących w kongresie znaleźli się również: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz Członek Zarządu Krzysztof Trębacz.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. www.prezydent.pl