Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja dt. Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) – projekt UE

16 października 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Cyfrowe Podkarpacie
  Numer i nazwa Działania: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
  Tytuł projektu: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
  Nr projektu: RPPK.02.01.00-18-0037/16-00
  Okres realizacji projektu: 2014 – 2018
  Wartość projektu: 177 822 406,56 zł
  Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 151 084 694,35 zł
  Beneficjent: Województwo Podkarpackie / Partner projektu Powiat Leżajski (otrzymane dofinansowanie w wysokości  4 842 911,04 zł)
  Opis i cel projektu: 
  Projekt PSIP ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, inwestora, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Realizacja Projektu wynika z odpowiedzi na zidentyfikowane problemy  w zakresie społeczeństwa informacyjnego  oraz z obowiązujących  uwarunkowań prawnych wynikających z dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) zaimplementowanej na grunt prawa krajowego w 2010 r.  (ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej).
  Efekty realizacji projektu:
  • wytworzenie na potrzeby projektu PSIP niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego systemu infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze regionalnym (wojewódzkim);
  • wytworzenie na potrzeby powiatowych systemów informatycznych niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego służącego do zarządzania systemem informacji przestrzennej i udostępniania e-usług;
  • opracowanie i wytworzenie e-usług obejmujących zadania związane z szeroko rozumianą informacją przestrzenną, w tym korzystające z referencyjnych baz danych przestrzennych i tematycznych baz danych znajdujące się w zasobach powiatów i województwa;
  • dostosowanie danych EGiB do schematu aplikacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem w sprawie EGiB oraz wykonanie modernizacji EGiB dla tych jednostek lub obrębów ewidencyjnych, dla których jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • utworzenie inicjalnych powiatowych baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • utworzenie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • utworzenie cyfrowej ortofotomapy o dużej rozdzielczości dla obszaru całego województwa podkarpackiego;
  • utworzenie tematycznych baz danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia e-usług objętych Projektem;
  • integracja systemów informacji przestrzennej z wytypowanymi systemami
  • i aplikacjami dziedzinowymi powiatu i województwa (w tym np. elektronicznymi obiegami dokumentów i oprogramowaniem związanym z obsługą geodezyjną interesantów);
  • integracja regionalnego i powiatowych systemów informacji przestrzennej z systemem ePUAP;
  • integracja powiatowych baz danych z geoportalem krajowym;
  • rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu przez dostawę lub opracowanie odpowiedniego oprogramowania dziedzinowego wraz z tematycznymi bazami danych;
  • rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez uzupełnienie wyposażenia w sprzęt techniczny podnoszącego jakość świadczonych usług, w tym m.in. skanery, urządzenia drukujące oraz inne urządzenia niezbędne dla obsługi interesantów i utrzymania w aktualności referencyjnych baz danych przestrzennych;
  • uzupełnienie wyposażenia powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia podnoszące bezpieczeństwo zgromadzonych i udostępnianych danych;
  • zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przestrzenne w powiatach;
  • zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie dokumentami planistycznymi i ich udostępnianie (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o realizacji inwestycji celu publicznego).

   

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW