Zamknij mobilną wersję WCAG

XVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

31 października 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  30 października w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz porządku obrad bieżącej radni zapoznali się z:

  • informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
  • informacją o organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2019/2020.

  Następnie przystąpili do głosowana nad uchwałami w sprawie:

  • stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
  • zmiany Uchwały Nr XXXIX/235/09 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Leżajsku do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
  • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Leżajskiego
  • uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.
  • petycji z dnia 20 sierpnia 2019 r. złożonej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
  • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.
  • uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/91/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

   

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

  Fot. Grzegorz Leja