Zamknij mobilną wersję WCAG

XXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 stycznia 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Po przyjęciu protokołów z XIX i XX sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacjami:

  • o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leżajskiego oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku za 2019 r.
  • o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu leżajskiego za 2019 r.
  • o sprawozdaniu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za 2019.

  W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku;
  • zmiany Uchwały Nr LVIII/411/06 Rady Powiatu w Leżajsku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Nowej Sarzynie;
  • zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Leżajskiego na rok 2020 Nr XIX/117/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.;
  • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego na 2020 rok.

  W punkcie obrad znalazły się również dwa sprawozdania:

  • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2019.
  • sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za II półrocze 2019 r.

  Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją starosty o toczącej się restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

  Ponadto Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieścił: Grzegorz Leja
  Foto: GL