Zamknij mobilną wersję WCAG

7 września rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie leżajskim

30 sierpnia 2021

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2021 r. w Powiecie Leżajskim

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu leżajskiego przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 7 września do dnia 4 października 2021 r.

  Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku jest Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. A. Mickiewicza 65 w Leżajsku.

  Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

  Szczegółowy terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku, z podziałem na dni, w których będą stawać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z poszczególnych miast i gminy przedstawia się następująco:

  1. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 września 2021 r.
  2. Gmina Leżajsk – 16, 17, 20, 21 września 2021 r.
  3. Miasto Leżajsk – 22, 23, 24, 27 września 2021 r.
  4. Gmina Grodzisko Dolne – 28, 29 września 2021 r.
  5. Gmina Kuryłówka – 30 września 2021 r. i 1 października 2021 r.
  6. W dniu 4 października 2021 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

   

  W związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej obowiązują zasady sanitarne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a obowiązującym w terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
  Wezwani powinni przy wejściu do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej :

  • zdezynfekować dłonie,
  • sprawdzić temperaturę ciała,
  • posiadać niezbędne dokumenty,
  • maseczkę,
  • długopis,
  • przestrzegać dystansu od innych osób,

  ponadto, gdy stawiający się przed komisję zauważy u siebie objawy choroby, w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa konieczne będzie przełożenie terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numer telefonu 17 240 45 68 lub 17 240 45 67.

  Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
   a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  4. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944).
  5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

   

  INFORMACJE DLA WEZWANYCH –  JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

  Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  1. powiatowej komisji lekarskiej:
  • dokumentację medyczną, o której mowa w 26 ust. 1b ustawy – tj. dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy,
  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

  Ponadto osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dodatkowo:

  1. powiatowej komisji lekarskiej:
  • dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy,
  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • książeczkę wojskową.

   

  KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ:

  1. kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny;
  2. kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej;
  3. kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
   w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe;
  4. kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

  Celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest wydanie orzeczenia o zaliczeniu do jednej z wyżej wymienionych kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badania, przeprowadzonego przez lekarza Powiatowej Komisji Lekarskiej. Lekarz bierze pod uwagę  również dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej jeżeli zaistnieje taka potrzeba, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne w tym także psychiatryczne i psychologiczne i/lub na obserwację szpitalną, które są obowiązkowe.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47).

   

  Informację zamieściła: Gabriela Dąbek

  Fot. WKU Rzeszów