Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.7040 09
Aktualizacja: 01.03.2023

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45 09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zezwalanie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • 14 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) zwanej dalej ustawą,
  • 2 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
    (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)
  • 104, art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich lub urny z prochami określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty (formularz wniosku do pobrania poniżej) – F– EZ.7040/09-01

4.2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu oraz jego tłumaczenie na język polski (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w ww. dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy) oraz jego tłumaczenie sporządzone przez biegłego tłumacza zgodnie z art. 4 ustawy o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672).

4.3. Upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby uprawionej do pochowania zmarłego upoważniające firmę pogrzebową do załatwienia w jej imieniu wszelkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego, w przypadku gdy z wnioskiem o wydanie pozwolenia ubiega się ww. firma

5. OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ust. 44 pkt 2 w części III Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

8. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

Decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż zachodzi wyjątkowo ważny interes strony

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

10. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dokumenty o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków (w tym urny z prochami) z zagranicy może złożyć osoba uprawniona określona w art. 10 ust. 1 ustawy lub upoważniona przez nią firma pogrzebowa.