Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EZ.7040 09
Aktualizacja: 29.02.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45 09 (patrz również pkt. 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 1. NAZWA USŁUGI:

Zezwalanie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • 14 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 887 z późn. zm.),
 • 2 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866),
 • 104, art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-63, fax 240-45-52 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich/urny z prochami określony załącznikiem nr 1 do niniejszej karty (formularz wniosku do pobrania poniżej) – F– EZ.7040/09-01
 • Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu wraz z tłumaczeniem dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 4 ustawy o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.).
  W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w ww. dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo osoby uprawionej do pochowania zmarłego upoważniające firmę pogrzebową do załatwienia w jej imieniu wszelkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego, w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie pozwolenia ubiega się ww. firma

 1. OPŁATY:

Pozwolenie jest zwolnione od opłaty skarbowej – część III, pkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

W przypadku składania wniosku o wydanie pozwolenia przez firmę pogrzebową należy uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić:

  • w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8,
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1,
  • na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

  1. W przypadku sporządzenia wniosku w postaci papierowej należy:
   • złożyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk,
   • wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
  1. W przypadku sporządzenia wniosku w postaci elektronicznej:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka

Wnioski złożone za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej nie wywołują skutków prawnych i pozostają bez rozpatrzenia.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej, nie wydaje się pozwolenia przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Odbiór decyzji:

  • osobiście w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Skłodowskiej 8, pok. 201,
  • pocztą tradycyjną,
  • elektronicznie – poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

 1. WAŻNOŚĆ DECYZJI:

 Decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż zachodzi wyjątkowo ważny interes strony.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Zrzeczenie się odwołania przez strony postępowania skutkuje ostatecznością decyzji.

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dokumenty o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków (w tym urny z prochami) z zagranicy może złożyć osoba uprawniona określona w art. 10 ust. 1 ustawy lub upoważniona przez nią firma pogrzebowa.