Zamknij mobilną wersję WCAG

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

2. PODSTAWA PRAWNA:

 

– art. 11a, 11d, 11f, 11g, 11i, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 162 ze zm.)

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.)

– ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki do wniosku:

– mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

– analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

– mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 3 egz.,

– określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

– określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,

– określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

– trzy egz. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,

– opinie:

– ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

– właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do obszarów górniczych,

– dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

– dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

– właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionej na podstawie odrębnych przepisów,

– właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

– innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,

– Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

– Do wniosku należy dołączyć w/w opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu, oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5. OPŁATY SKARBOWE:

Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie ustawy o opłacie skarbowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 11a ust 3 ustawy, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.)
 •  art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko wieloosobowe ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych:  formularz F – AB.6740.7

Załączniki do wniosku:

 • charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
 • propozycje rozwiązań zamiennych,
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa,
 • w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
 • –  ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
 • –  postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
 • w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

5. OPŁATY SKARBOWE:

– od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) – 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

– jednostki budżetowe,

– jednostki samorządu terytorialnego.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

postanowienie

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 miesiąca od uzyskania przez organ upoważnienia właściwego ministra do udzielania zgody na odstępstwo.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Formularz wniosku do pobrania: F-AB.6740.7

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 217, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
 • art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj.Dz. U. z 2021r. poz. 1048)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko wieloosobowe ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu formularz F – AB.705

Załączniki do wniosku:

 • dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji technicznej budynku (lokalu) lub w razie jej braku inwentaryzacji uproszczonej budynku (lokalu) z opisem, wykonanej zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego – z odpowiednimi zaznaczeniami lokali, z której wynika, że spełniają one wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
 •  szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie, z zaznaczeniem na nim pomieszczeń przynależnych usytuowanych poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal,
 •  upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika.

5. OPŁATY SKARBOWE:

– od zaświadczenia o samodzielności lokalu – 17 zł.

– od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) – 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

– jednostki budżetowe,

– jednostki samorządu terytorialnego.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wydanie zaświadczenia

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ ma 7 dni (od dnia doręczenia) na wydanie zaświadczenia

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Formularz wniosku do pobrania: F-AB.705