Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.3 07
04.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

2. PODSTAWA PRAWNA:

 

– art. 11a, 11d, 11f, 11g, 11i, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 162 ze zm.)

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.)

– ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki do wniosku:

– mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

– analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

– mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 3 egz.,

– określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

– określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,

– określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

– trzy egz. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,

– opinie:

– ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

– właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do obszarów górniczych,

– dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

– dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

– właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionej na podstawie odrębnych przepisów,

– właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

– innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,

– Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

– Do wniosku należy dołączyć w/w opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu, oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5. OPŁATY SKARBOWE:

Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie ustawy o opłacie skarbowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 11a ust 3 ustawy, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: