Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.705 05
04.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

2. PODSTAWA PRAWNA:

  •  art. 217, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
  • art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj.Dz. U. z 2021r. poz. 1048)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko wieloosobowe ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu formularz F – AB.705

Załączniki do wniosku:

  • dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji technicznej budynku (lokalu) lub w razie jej braku inwentaryzacji uproszczonej budynku (lokalu) z opisem, wykonanej zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego – z odpowiednimi zaznaczeniami lokali, z której wynika, że spełniają one wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
  •  szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie, z zaznaczeniem na nim pomieszczeń przynależnych usytuowanych poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal,
  •  upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika.

5. OPŁATY SKARBOWE:

– od zaświadczenia o samodzielności lokalu – 17 zł.

– od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) – 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

– jednostki budżetowe,

– jednostki samorządu terytorialnego.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wydanie zaświadczenia

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ ma 7 dni (od dnia doręczenia) na wydanie zaświadczenia

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Formularz wniosku do pobrania: F-AB.705