Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.7 06
04.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. centrala 17 24 04 500 fax: 17 24 04 509 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych

2. PODSTAWA PRAWNA:

 •  art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.)
 •  art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ I STANOWISKO:

Wydział Architektury i Budownictwa z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Stanowisko wieloosobowe ds. administracji architektoniczno – budowlanej
tel. 17 240 04 550

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych:  formularz F – AB.6740.7

Załączniki do wniosku:

 • charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
 • propozycje rozwiązań zamiennych,
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa,
 • w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
 • –  ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
 • –  postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
 • w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

5. OPŁATY SKARBOWE:

– od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) – 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

– jednostki budżetowe,

– jednostki samorządu terytorialnego.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

postanowienie

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 miesiąca od uzyskania przez organ upoważnienia właściwego ministra do udzielania zgody na odstępstwo.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Formularz wniosku do pobrania: F-AB.6740.7