Zamknij mobilną wersję WCAG

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Leżajskiego

30 czerwca 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  25 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu, która była sesją absolutoryjną.

  Na wstępie spotkania radni przyjęli porządek obrad oraz protokoły z XXII, XXIII, XXIV i XXV sesji Rady. Następnie zapoznali się z:

  • sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za rok 2019;
  • informacją z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
   w Leżajsku za 2019 r.;
  • informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku o działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu leżajskiego w 2020 r.;
  • oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leżajskiego za 2019 r.;
  • oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019;
  • informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2019 r. oraz plan prac remontowych na drogach w roku 2020;
  • sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za rok 2019.
  • informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2019 r.
  • sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019;
  • informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2019 roku.

  W dalszej części obrad przyjęto uchwały w sprawie:

  • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu leżajskiego od dnia 1 września 2020 roku.
  • wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego; uchwałę poprzedziło odczytanie raportu o stanie powiatu; nad uchwałą głosowało 17 radnych, 11 opowiedziało się za jej przyjęciem, przeciw – 4, zaś 2 wstrzymało się od głosu;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2019; głosowało 17 radnych, uchwałę przyjęto 11 głosami za, przeciw było 4 radnych, zaś 2 wstrzymało się od głosu;
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację zadania inwestycyjnego;
  • wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Tryńcza zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1259R Gniewczyna gr. powiatu – Grodzisko Dolne – Giedlarowa w km 2+329 – 6+800;
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację zadania inwestycyjnego;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

  W kolejnej części spotkania sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego, natomiast starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka