Zamknij mobilną wersję WCAG

I etap modernizacji piwnic w MZL już niebawem

10 lutego podpisana została umowa na pierwszy etap prac związanych z gruntowną modernizacją piwnicy w oficynie południowo-wschodniej Muzeum Ziemi Leżajskiej na cele ekspozycji historyczno-multimedialnej. Przy podpisaniu umowy obecny był Starosta Leżajski Marek Śliż.
Wartość podpisanej umowy na wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych wynosi: 717.341,44 zł.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł Na zaplanowaną inwestycję placówka otrzyma ok. 1,6 mln. zł. z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Ponadto środki w wysokości
400 tyś. zł na zabezpieczenie wkładu własnego otrzyma z budżetu Powiatu Leżajskiego.
W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego oraz w celu udostępnienia pomieszczeń na cele ekspozycyjne w adaptowanej piwnicy zmodernizowane zostaną:

  • Ściany i sklepienia murowane – w tym przede wszystkim skucie wypraw tynkarskich, oczyszczenie wątku ceglanego z powierzchniowych nawarstwień, wykucie najbardziej zniszczonych, nienadających się do konserwacji cegieł i spoin, osuszenie wątku muru, odsalanie wątku ceglanego, wzmocnienie strukturalne muru, uzupełnienie ubytków materiałem ceramicznym oraz uzupełnienie ubytków spoinowania oraz scalenie kolorystyczne uzupełnień wątku muru.
  • Schody wejściowe do piwnicy – zaplanowany jest demontaż istniejących zniszczonych schodów do piwnicy oraz zastąpienie ich nowymi w konstrukcji żelbetonowej.
  • Posadzki oraz ogrzewanie podłogowe – wykonany zostanie demontaż pozostałości wylewek cementowych. Wykonane zostaną posadzki z płytek klinkierowych na wylewce cementowej. W wylewce planowana jest instalacja ogrzewania podłogowego oraz położenie peszli dla przewodów instalacji elektroenergetycznej ekspozycji. Pod warstwami posadzki w kanałach prowadzone będą przewody instalacji wentylacji mechanicznej. Wyloty nawiewne zlokalizowane w posadzce. Przewody wyciągowe wyprowadzone zostaną w postaci rur do poziomu pod sufitem.
  • Stolarka drzwiowa – planuje się wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych.
  • Instalacje – wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacja freonu – klimatyzacja, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego, instalacja SSP Sygnalizacja p. pożarowa, instalacja monitoringu CCTV IP, instalacja telewizji przemysłowej, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

Po zakończeniu prac budowlanych (IV kwartał roku 2020) rozpoczęty zostanie kolejny etap związany z zakupem sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia ekspozycji historyczno-multimedialnej.

Nowo powstająca ekspozycja będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych i nagłośnieniowych wraz z obecnością światowej klasy sprzętu m.in. rzutników, projektorów multimedialnych wyświetlających obraz. Dokonana zostanie aranżacja przestrzenna klatki schodowej, trzech sal i wąskiego korytarza. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, aby poprowadzić widza przez kolejne wydarzenia historyczne, które będą połączone ze sobą w chronologicznie ułożony ciąg. Nie zabraknie również tradycyjnych makiet, grafik, plansz, wizualizacji oraz gablot, w której będą prezentowane muzealia archeologiczne. Ponadto w zakres inwestycji dodatkowo ujęto m.in. zakup demontowalnej sceny, na której będą mogły odbywać się plenerowe występy artystyczne, zakup 6 drewnianych stoisk straganowych, (również demontowalnych i przenośnych) przeznaczonych do użytku tymczasowego w czasie kulturalnych imprez plenerowych, wymiana oświetlenia budynków zespołu od strony dziedzińca, wykonanie pergoli w konstrukcji drewnianej zlokalizowanej pomiędzy oficynami południowymi, montaż dodatkowych urządzeń interaktywnych dla dzieci (m.in. drewniane zabawki) wymianę wszystkich ławek ogrodowych, koszy, stojaków na rowery, rozbudowę konstrukcji wsporczej dla istniejącej uprawy chmielu dla pełniejszej prezentacji (nawiązanie do ekspozycji browarniczej), utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny południowo-wschodniej (do adaptowanej piwnicy). Głównym celem prac zewnętrznych jest udostępnienie placu przy muzeum mieszkańcom powiatu leżajskiego i odwiedzającym go turystom.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci w internecie

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.

Jego głównym celem jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. W Polsce kompleksowymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii zajmuje się m.in. Polskie Centrum Progamu Safer Internet: www.saferinternet.pl.

Informacje dotyczące zagrożeń, na jakie narażone są dzieci i młodzież w sieci oraz sposobów zapobiegania im dostępne są również na stronach kampanii prowadzonych przez PCPSI:

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Poniższy materiał filmowy pokazuje, dlaczego warto zainteresować się tym, co robi dziecko w sieci.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

ZST i ZSL z tytułem „Brązowej Szkoły 2020” w najnowszym rankingu miesięcznika „Perspektywy”

W styczniu po raz kolejny został opublikowany przez miesięcznik „Perspektywy” Ranking Najlepszych Liceów Ogólnokształcących i Techników w Polsce. Wśród wyróżnionych szkół znalazły się również dwie szkoły średnie z Leżajska: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Licealnych, które otrzymały tytuł „Brązowej Szkoły 2020”.

Warto dodać, iż oceny szkół dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych środowisk edukacyjnych w kraju. Zgodnie z jej postawieniami technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Wyniki leżajskich szkół są zasługą wspólnej pracy uczniów i nauczycieli.

ZST i ZSL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. „Rozwój zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach i meczach towarzyskich w piłce nożnej”.
Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uczeń ZST w Leżajsku reprezentuje Powiat Leżajski w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W sobotę 1 lutego 2020 roku na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego. 33 przedstawicieli młodzieży z terenu województwa zasiadło w krzesłach radnych województwa, aby uczyć się dyskusji na tematy ważne dla lokalnej społeczności, podnosić umiejętności pracy w zespole, wyrażania swojego zdania oraz zrozumienia różnych punktów widzenia. Powiat Leżajski reprezentuje Patryk Chmura, uczeń Zespołu Szkól Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

Obrady otworzył i przywitał zebranych wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, młodych przedstawicieli młodzieżowego sejmiku powitał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, o drodze od samorządu do parlamentu mówił senator Stanisław Ożóg, w imieniu wojewody podkarpackiego wystąpił wicekurator Stanisław Fundakowski, a w imieniu europosła Bogdana Rzońcy Grażyna Szarama. Od nieobecnego przewodniczącego sejmiku Jerzego Borcza pozdrowienia przekazał wiceprzewodniczący Cypryś.

Po oficjalnym rozpoczęciu obrad młodzieżowe gremium przystąpiło do wyborów władz sejmiku młodych. Po zgłoszeniu kandydatów na przewodniczącego młodzieżowego sejmiku i po autoprezentacji nastąpiło głosowanie w wyniku którego przewodniczącym I kadencji młodzieżowego sejmiku został Szymon Szurlej. Następnie wybrani zostali I, II i III wiceprzewodniczący: Adam Poręba, Iga Karasińska oraz Adrian Mokrzycki, a sekretarzem – Jadwiga Korszniak. Na kolejne posiedzenie zaplanowane jest ustalenie komisji tematycznych oraz wybór przewodniczących i składów komisji.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego powołany został w listopadzie 2019 r., przedstawiciele wybrani zostali na podstawie zgłoszeń, mają od 16 do 24 lat i mieszkają na terenie województwa, są aktywni w swoich środowiskach i często już posiadają doświadczenie w pracy w podobnych gremiach, np. młodzieżowych radach miasta. Na sejmiku 29 listopada 2019 r. zostały wręczone nominacje młodym przedstawicielom wybranym do Młodzieżowego Sejmiku. Sejmik będzie ciałem opiniodawczym, zajmować się będzie sprawami bezpośrednio dotyczące środowiska młodzieżowego, poszerzaniem wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa oraz zwiększania świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.

Źródło informacji i zdjęć: www.sejmik.podkarpackie.pl

Bieżące informacje: www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl

Nowa lekcja tematyczna w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego (lub inne grupy zorganizowane) do wzięcia udziału w specjalnie przygotowanej lekcji nawiązującej do aktualnej wystawy czasowej „Średniowieczna wędrówka szlakiem św. Jakuba – Camino de Santiago (Santiago de Compostela)”.

Spotkanie ma na celu przybliżenie historii i znaczenia szlaku świętego Jakuba poprzez zwiedzenie wyżej wspomnianej wystawy czasowej. Następnie uczestnicy wykonają muszlę z kolorowego papieru na wzór muszli, która jest symbolem szlaku świętego Jakuba. Na koniec przewidziane jest wykonanie wspólnego zdjęcia pamiątkowego przy postaci średniowiecznego pielgrzyma. Fotografie zostaną wysłane do każdej ze szkół na pamiątkę wizyty w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Droga św. Jakuba jest jednym z najstarszym szlaków pątniczych w Europie i prowadzi do miasta św. Jakuba – Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy.

Takiej podróży podejmuje się wiele osób, m.in. Grzegorz Zmuda Trzebiatowski w 2006 roku, który podczas 40-dniowej pielgrzymki szlakiem św. Jakuba pokonał wyznaczoną trasę w stroju średniowiecznego pielgrzyma. To właśnie o jego pielgrzymce traktuje wystawa, którą można obejrzeć w leżajskim muzeum.

Ekspozycja zawiera fotografie przedstawiające m. in. piękne widoki, jakie towarzyszyły piechurowi podczas wędrówki oraz średniowieczny strój podróżnika nawiązujący do przedstawień zawartych w piętnastowiecznych manuskryptach.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Zimowa Poniewierka 2020 – relacja filmowa

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z kolejnej edycji Zimowej Poniewierki, imprezy biegowej cieszącej się coraz większym zainteresowaniem, która odbyła się w styczniu i ponownie przyciągnęła kilkuset zawodników z całej Polski. Trasy zostały poprowadzone przez malowniczy Brzóźniański Obszar Krajobrazu Chronionego na dystansie:
– Ultra Suchy Ług – 70 km+
– Maraton Kudłacz 42 km+
– Półmaraton Kamionka
– Dycha Kozi Borek
– Dycha Kozi Borek Nordic Walking
– Rajd na orientację – 15 km

Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest Fundacja „Wolno Marzyć” z Brzózy Królewskiej. Powiat Leżajski jest jednym ze sponsorów wydarzenia.

Więcej informacji na stronie: http://zimowaponiewierka.pl/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

IV Leżajski Festiwal Podróży „Świata ciekawi”

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zaprasza na czwartą edycję imprezy podróżniczej ph. „Leżajski Festiwal Podróży. Świata ciekawi.” Festiwal odbędzie się w dniach 29 lutego – 1 marca w sali widowiskowej i kameralnej MCK w Leżajsku.

Wydarzenie rozpocznie się otwarciem wystawy pt. „Bezkrwawe łowy” autorstwa Roberta Osipy w galerii MCK. Ponadto w pierwszym dniu festiwalu odbędzie się prezentacja multimedialna Sławomira Ejsymonta, z którym uczestnicy spotkania wejdą w ekstremalnie wysokie góry Grenlandii, następnie z Ryszardem Węglarzem pozwiedzają Roztocze, zaś gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Wielicki, który wystąpi z programem „Mój wybór”.

Miłośników gorących kubańskich rytmów z pewnością ucieszą warsztaty taneczne prowadzone przez instruktorów Rzeszowskiej Szkoły Salsy. Nowością na festiwalu jest blok dla dzieci i właśnie od prezentacji o Afryce dla dzieci, w wykonaniu podróżnika Roberta Gondka, rozpocznie się drugi dzień festiwalowej wędrówki. Następnie festiwalowicze udadzą się do Namibii z Waldemarem Lenkowskim i jeszcze raz wrócą do Afryki z Robertem Gondkiem. Podsumowaniem wieczoru będzie niezapomniana podróż do Brazylii z Ireneuszem Wołkiem, a muzycznym akcentem festiwalu, będzie występ zespołu Mel Sikuri z Ameryki Południowej.

Jednym ze współorganizatorów festiwalu jest Powiat Leżajski. Patronat medialny nad imprezą pełni również „Kurier Powiatowy”.

Serdecznie zapraszamy.

 

Średniowieczna wędrówka szlakiem św. Jakuba – Camino de Santiago

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na nową wystawę pt. „Średniowieczna wędrówka szlakiem św. Jakuba – Camino de Santiago (Santiago de Compostela)”, która będzie czynna do 31 marca br.

Droga św. Jakuba jest jednym z najstarszym szlaków pątniczych w Europie i prowadzi do miasta św. Jakuba – Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze w tym mieście, według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków. Drogi jakubowe biegną niemal przez całą Europę. W Polsce istnieje kilka tras, z których największą rangę przypisuje się Camino Polaco, czyli tzw. Drodze Polskiej, która prowadzi m. in. przez województwo kujawsko-pomorskie. Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba i żółtymi strzałkami.
Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Według legendy ciało św. Jakuba przewieziono łodzią do północnej Hiszpanii, a następnie pochowano w miejscu, w którym dziś znajduje się miasto Santiago de Compostela.

Takiej podróży w czerwcu 2006 roku podjął się Grzegorz Zmuda Trzebiatowski, który podczas 40-dniowej pielgrzymki szlakiem św. Jakuba pokonał wyznaczoną trasę w stroju średniowiecznego pielgrzyma.

Wystawa zawiera fotografie przedstawiające m. in. piękne widoki, jakie towarzyszyły piechurowi podczas tej pieszej wędrówki, średniowieczny strój podróżnika nawiązujący do przedstawień zawartych w piętnastowiecznych manuskryptach. Zmuda Trzebiatowski przywiózł wiele pamiątek ze szlaku, które także będzie można zobaczyć na wystawie.

MZL

Turniej młodzików

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku już od 18 lat organizuje rozgrywki w piłce nożnej w ramach Halowej Ligii Powiatowej. Tym razem odbyły się one na hali sportowej przy Zespole Szkół w Giedlarowej. W halowym turnieju w kat. młodzików rozegranym 1 lutego udział wzięło 6 drużyn z terenu powiatu leżajskiego.

Wyniki poszczególnych spotkań:
1. „Victoria” Giedlarowa – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka 0 : 2
2. „Lotnik” Wierzawice – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne 0 : 1
3. „Złotsan” Kuryłówka – „Unia” Nowa Sarzyna 1 : 1
4. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Victoria” Giedlarowa 1 : 1
5. „Unia” Nowa Sarzyna – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka 2 : 1
6. „Lotnik” Wierzawice – „Złotsan” Kuryłówka 4 : 2
7. „Victoria” Giedlarowa – „Unia” Nowa Sarzyna 1 : 3
8. „Złotsan” Kuryłówka – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne 2 : 1
9. „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka – „Lotnik” Wierzawice 1 : 1
10. „Victoria” Giedlarowa – „Złotsan” Kuryłówka 4 : 0
11. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka 1 : 0
12. „Lotnik” Wierzawice – „Unia” Nowa Sarzyna 1 : 4
13. „Azalia Przemiana” Wola Zarczycka – „Złotsan” Kuryłówka 1 : 0
14. „Unia” Nowa Sarzyna – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne 2 : 1
15. „Victoria” Giedlarowa – „Lotnik” Wierzawice 2 : 2

Klasyfikacja końcowa turnieju:
Miejsce I – MZKS „Unia” Nowa Sarzyna
Miejsce II – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne
Miejsce III – PUKS „Przemiana Azalia” Wola Zarczycka
Miejsce IV – KS „Victoria” Giedlarowa
Miejsce V – „Lotnik” Wierzawice
Miejsce VI – „Złotsan” Kuryłówka

Organizatorzy turnieju oprócz pucharów i dyplomów dla zwycięskich drużyn wręczyli także statuetki i nagrody rzeczowe najlepszym zawodnikom turnieju.
Zostali nimi:

  • Dawid Janik z MZKS” Unia” Nowa Sarzyna – najlepszy zawodnik
  • Kacper Daź z KS „Victoria” Giedlarowa – najskuteczniejszy zawodnik
  • Krystian Maj z „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – najlepszy bramkarz

W turnieju udział wzięły dwie drużyny z terenu gminy Leżajsk: KS „Victoria” Giedlarowa i „Lotnik” Wierzawice. To pomiędzy tymi drużynami toczyła się wewnętrzna rywalizacja o specjalnie ufundowany na ten cel puchar i nagrody przez Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejkę. Po zaciętej rozgrywce na boisku, która przyniosła wynik remisowy, o zwycięstwie zdecydowały rzuty karne, w których minimalnie lepsza okazała się drużyna z Wierzawic wygrywając 3:2.

Podczas podsumowania turnieju, krótką historię rozgrywek przybliżył sekretarz PZZS Józef Miś, natomiast Prezes Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Leżajsku Zbigniew Śliwa przywitał przybyłych gości i wraz z nimi wręczył uczestnikom nagrody oraz puchary.

Organizatorzy turnieju dziękują Staroście Leżajskiemu Markowi Śliżowi za objęcie patronatu nad rozgrywkami oraz ufundowanie pucharów i nagród, jak również Wójtowi Gminy Leżajsk Krzysztofowi Sobejce za ufundowanie nagród. Podziękowania kierują również do dyrektora Zespołu Szkół w Giedlarowej Lidii Stępniowskiej, która po raz kolejny nieodpłatnie udostępniła halę sportową, aby młodzi adepci piłki nożnej mogli ze sobą rywalizować. Wyrazy wdzięczności kierują także na ręce gospodarza wsi Giedlarowa, sołtysa Zdzisława Duszyńskiego, który zadbał o wyżywienie dla zawodników biorących udział w turnieju .

Podziękowania należą się przede wszystkim zawodnikom i trenerom za wysiłek włożony w przygotowanie się do turnieju, a także licznie przybyłym rodzicom i kibicom za wspieranie młodych zawodników.

Kamil Śliwa

Podsumowanie ferii w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W tym roku, podczas ferii zimowych w Muzeum Ziemi Leżajskiej po raz kolejny odbyły się zajęcia dla dzieci z terenu powiatu leżajskiego. Zajęcia miały formę warsztatów oraz lekcji muzealnych i odbywały się od 13 do 24 stycznia. Podobnie jak w ubiegłych latach i tym razem zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, a same grupy na poszczególne dni były zróżnicowane pod względem wiekowym, ponieważ pojawiały się na nich dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Organizowane zajęcia miały rozmaity charakter, począwszy od edukacyjnego, poprzez kreatywno-manualny, po gry i zabawy.

Cykl spotkań zainicjowały zajęcia związane z edukacją teatralną, podczas których dzieci zostały zapoznane z ogólną wiedzą o teatrze i z procesem powstawania przedstawienia teatralnego, a także wykonały pacynki z papieru. W pierwszym tygodniu odbyły się również zajęcia historyczne poświęcone regionowi i miastu Leżajsk, w ramach których uczestnicy poznali nie tylko fakty związane z miastem, ale również legendy oraz mogli zwiedzić ekspozycję „Historii Miasta i Regionu”. W związku z Dniem Babci i Dziadka miały miejsce również zajęcia odnoszące się do tego święta. Podczas nich dzieci mogły wykonać ciekawe prezenty (własnoręcznie malowane gliniane serce i własnoręcznie ozdobione kubki), które następnie wręczyły swoim dziadkom.

Także drugiego tygodnia ferii zimowych nie zabrakło atrakcji dla dzieci. W pierwszym dniu tego tygodnia dzieci uczestniczyły w warsztatach polegających na pracy z gliną, z której wykonywały świeczniki z bałwankiem, a te następnie mogły zabrać ze sobą do domu. W ramach tych zajęć dzieci zwiedziły również ekspozycję dotyczącą zabawkarstwa leżajskiego. Kolejne zajęcia były poświęcone różnego rodzaju grom i zabawom, które swoją tematyka nawiązywały do teatru. Ich celem było aktywizowanie dziecięcej wyobraźni poprzez odgrywanie krótkich scen i odzwierciedlanie różnych emocji. Cykl zajęć zamknęły warsztaty plastyczne, w trakcie których dzieci wykonywały różnego rodzaju prace plastyczne. Ich głównym motywem przewodnim była zima.

MZL