Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa drogi powiatowej w Przychojcu zakończona

26 listopada oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km. 16 + 832 – 17 + 610. Przebudowa drogi objęła również odcinek znajdujący się na terenie miasta Leżajsk.

Przebudowa drogi możliwa była dzięki współpracy Powiatu Leżajskiego i Gminy Leżajsk, które podjęły stosowne uchwały. Całkowita wartość zadania to ok. 700 000 zł, z czego 340 000 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Pozostałą kwotę stanowią środki własne Powiatu Leżajskiego i Gminy Leżajsk w proporcji 50/50.

Oprócz nawierzchni asfaltowej, w ramach modernizacji drogi wymienione zostały 2 przepusty: pierwszy za Szkołą Podstawową w Przychojcu, który ze względu na stan techniczny stwarzał realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego oraz drugi na skrzyżowaniu dróg przy wjeździe do miejscowości na tzw. „Górce”. Wyprofilowany został także łącznik drogi powiatowej z drogą krajową nr 77 oraz położona została nakładka asfaltowa na fragmencie drogi przy odcinku chodnika wybudowanego w tym roku.

Ogrom wykonanych prac podniósł poziom bezpieczeństwa i wpłynął na komfort jazdy. Modernizacja odcinka od ulicy Przytorze do Uroczyska „Stojadło” znacząco poprawiła fatalny stan nawierzchni drogowej, który dawał się we znaki kierowcom przez dłuższy czas.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Źródło: Gmina Leżajsk

Most w Brzózie Królewskiej oficjalnie oddany do użytku

Obok przebudowanej drogi powiatowej w Przychojcu, kolejną inwestycją, którą oficjalnie oddano do użytku wraz z końcem listopada jest most w Brzózie Królewskiej. Jego przebudowa rozpoczęła się w lipcu.

Obiekt wymagał natychmiastowych działań modernizacyjnych, ponieważ zagrażał bezpieczeństwu ruchu zarówno użytkownikom pojazdów, jak i pieszym ze względu na stan techniczny i wymiary. Całkowita wartość zadania to 2 290 007, 42 zł. Na przebudowę mostu Ministerstwo Finansów przyznało Powiatowi Leżajskiemu kwotę 1 493 425,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu.

Przebudowa mostu w ważnym ciągu komunikacyjnym powiatu leżajskiego była niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Ponadto znacznie ułatwi komunikację zbiorową na tym terenie oraz zdecydowanie poprawi układ komunikacyjny dla ruchu ciężarowego.

Powstały obiekt to most jednoprzęsłowy stały o szerokości 12,20 m, użytkowej 11,00 m w tym jezdnia 7,0 (2×3,50 m) + chodniki 2×2 m, długości całkowitej 17,60 m i nośności 40 ton, klasa „B”, przyjętej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Pomoc pieniężna dla kombatantów, ofiar represji oraz wdów i wdowców po kombatantach i ofiarach represji

URZĄD do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, informuje iż weszły nowe przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy wprowadzają możliwość otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zmiana ustawy wprowadza nowe grupy osób uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej. Są nimi:

 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik radzieckich. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowalnych – żołnierze górnicy. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Szef Urzędu może przyznać osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych pomoc pieniężną – jednorazową lub okresową.
1. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, w szczególności na:
1) częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych,
2) dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

Pomoc pieniężna jednorazowa może ona być przyznana, gdy:
1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury, tj. 2.420 zł.
2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1.650 zł.
3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury, tj. 3.300 zł w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznana do wysokości 150% najniższej emerytury, tj. do kwoty 1.650 zł, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności może być przyznana do wysokości 300% najniższej emerytury, tj. do kwoty 3.300 zł. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

2. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, w szczególności na:
1) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania , zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne,
2) usługi pielęgnacyjne niezbędna ze względu na wiek i stan zdrowia.

Pomoc pieniężna okresowa może ona być przyznana, gdy:
1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1.650 zł;
2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100% najniższej emerytury, tj. 1.100 zł.
Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, tj. do kwoty 1100 zł miesięcznie i jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów o Osób Represjonowanych www.kombatanci.gov.pl . Do wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej powinien być dołączony dokument potwierdzający uzyskiwany dochód – w przypadku emerytów i rencistów będzie to ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia , a także dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej– zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, faktury za leki oraz leczenie itp.

Informacja przygotowana na podstawie danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patriotyczne śpiewanie w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. To data wyzwalająca w Polakach poczucie dumy i radości z odzyskanej wolności, ale także wymagająca szczególnej pamięci o wydarzeniach składających się na jej odzyskanie i o osobach, które się do tego przyczyniły zarówno w kontekście lokalnym, jak i ogólnonarodowym.

Z okazji święta 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Ziemi Leżajskiej, jak co roku, przygotowało wspólne śpiewanie (karaoke) pieśni patriotyczno-żołnierskich przy akompaniamencie Zdzisława Zawilskiego, które jest organizowane w ramach powyższego święta. W trakcie wydarzenia gościnnie wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku.
Wszystkich chętnych zapraszamy 17 listopada o godzinie 17:15 do sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.
MZL

XVII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XVI sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Leżajskiego, a także z informacją o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami Skarbu Państwa oraz o stanie mienia komunalnego.
Następnie przystąpili do głosowania nad uchwałami w sprawie:
 • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
 • zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie,
 • zamiaru likwidacji Technikum w Nowej Sarzynie,
 • zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Sarzynie,
 • zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
 • zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
 • zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
W kolejnej części spotkania starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW