Zamknij mobilną wersję WCAG

Pomoc pieniężna dla kombatantów, ofiar represji oraz wdów i wdowców po kombatantach i ofiarach represji

4 grudnia 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  URZĄD do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, informuje iż weszły nowe przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

  Przepisy wprowadzają możliwość otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zmiana ustawy wprowadza nowe grupy osób uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej. Są nimi:

  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik radzieckich. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowalnych – żołnierze górnicy. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

  Szef Urzędu może przyznać osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych pomoc pieniężną – jednorazową lub okresową.
  1. Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, w szczególności na:
  1) częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych,
  2) dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

  Pomoc pieniężna jednorazowa może ona być przyznana, gdy:
  1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury, tj. 2.420 zł.
  2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1.650 zł.
  3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury, tj. 3.300 zł w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

  Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznana do wysokości 150% najniższej emerytury, tj. do kwoty 1.650 zł, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności może być przyznana do wysokości 300% najniższej emerytury, tj. do kwoty 3.300 zł. Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

  2. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, w szczególności na:
  1) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania , zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne,
  2) usługi pielęgnacyjne niezbędna ze względu na wiek i stan zdrowia.

  Pomoc pieniężna okresowa może ona być przyznana, gdy:
  1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury, tj. 1.650 zł;
  2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100% najniższej emerytury, tj. 1.100 zł.
  Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, tj. do kwoty 1100 zł miesięcznie i jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

  Formularze wniosków dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów o Osób Represjonowanych www.kombatanci.gov.pl . Do wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej powinien być dołączony dokument potwierdzający uzyskiwany dochód – w przypadku emerytów i rencistów będzie to ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia , a także dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej– zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, faktury za leki oraz leczenie itp.

  Informacja przygotowana na podstawie danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.