Zamknij mobilną wersję WCAG

XCI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

29 lutego w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się XCI sesja rady. Po przyjęciu protokołów z LXXXIX i XC sesji radni zapoznali się z informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy społecznej za 2023 r.

Następnie podjęli apele do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia dofinansowania środowiskowych domów samopomocy i zagwarantowania im środków finansowych na przyszłe lata, zwiększenia finansowania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej i zagwarantowania im środków finansowych na przyszłe lata i udzielenia wsparcia dla protestujących rolników.

W dalszej części spotkania radnym została przedstawiona informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku za 2023 r. oraz informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2023 r.

Ponadto podczas posiedzenia radni podjęli uchwały w sprawie:
– nadania nowego statutu Muzeum Ziemi Leżajskiej;
– zmiany uchwały Nr LXIII/348/10 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej;
– określenia wysokości opłaty za świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego za dzień pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej;
– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2024 r.;
– uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/263/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2026”;
– uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku;
– zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.
– wskazania członka organu stanowiącego Powiatu Leżajskiego na kandydata do składu Komisji Konkursowej;
– zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
– zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

W końcowej części posiedzenia sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2023 przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego, zaś starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka