Zamknij mobilną wersję WCAG

Poznaj Polskę

Alt=""

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Kwota dofinansowania: 123 222,00 zł

Kwota wkładu własnego:  39 462,00 zł

Całkowita wartość zadania:   162 684,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra przyjętymi do dofinansowania w ramach ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie zawartego porozumienia  Nr PP MEiN/2022/DPI/33 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach ww. przedsięwzięcia Powiat Leżajski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  123 222 zł.

Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Leżajski, złożyli 11 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie na organizację wycieczek szkolnych w wysokości do 80% kosztów każdej wycieczki (20% to wkład własny finansowy uczestników danej wycieczki). Są to wycieczki jednodniowe, dwudniowe i trzydniowe.

Wykaz szkół, którym zostały przyznane środki finansowe z MEiN na dofinasowanie wycieczek szkolnych

Lp.Nazwa szkołyKwota dofinansowania wycieczki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Leżajsku
1.Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna w Leżajsku3 200,00
2.Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna w Leżajsku3 448,00
3.Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2 w Leżajsku3 490,00
 Razem10 138, 00
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
1.Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Leżajsku15 000,00 zł
2.Technikum Nr 2 w Leżajsku15 000,00 zł
3.       Razem30 000,00 zł
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
1.Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Leżajsku15 000,00 zł
2.Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Leżajsku14 844,00 zł
3.Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Leżajsku8 240,00 zł
4.Technikum Nr 1 w Leżajsku15 000,00 zł
5.Technikum Nr 1 w Leżajsku15 000,00 zł
6.Technikum Nr 1 w Leżajsku15 000,00 zł
      Razem83 084,00 zł

 

 

Alt="" 

Alt=""