Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6152 6
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i adres posiadacza lub prowadzącego hodowlę

2) adres przetrzymywania psa lub prowadzenia hodowli

3) liczbę posiadanych lub hodowanych psów

4) opis psa (rasa, płeć, pochodzenie)

5) opis warunków przetrzymywania psa lub prowadzenia hodowli

Załączniki do wniosku:

a) oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo

b) oświadczenie o znajomości stosownych przepisów dotyczących zakazu polowań z chartami

c) kserokopia zaświadczenia o szczepieniu psa – oryginał do wglądu

d) dla chartów rasowych kserokopia rodowodu lub metryki – oryginał do wglądu

Formularz wniosku do pobrania poniżej

  • F-OŚ.6152.5

 

5. OPŁATY:

Wydanie zezwolenia – 82 zł

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia..

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
  • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Zezwolenie wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych i ich mieszańców.

Pliki do pobrania: