Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6224 15
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a. Oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie
z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

 1. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 2. informację o tytule prawnym do instalacji;
 3. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji
 4. ocenę stanu technicznego instalacji;
 5. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 6. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 7. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowy i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 8. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 9. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych,
  w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia – informacje powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej
  w kg/h i Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;

10a. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

 1. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 2. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 3. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

14.zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

 1. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania maja być realizowane w okresie, na który
  ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 2. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji – informacja powinna wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę
  i sposób wykonywania tych pomiarów;
 1. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane
  w okresie, na który ma wyć wydane pozwolenie;

17a. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji

17b. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

 1. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie
 2. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 3. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 4. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U.2020, poz. 1662 z późn. zmianami);
 5. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 6. aktualny stan jakości powietrza;
 7. określenie warunków meteorologicznych;
 8. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk referencyjnych metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników;
 9. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 POŚ.

Załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia:

 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania dokumentami obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,
 4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej
 5. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

5. OPŁATY:

1) 2011 zł – od pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2:

2) 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;

3) 506 zł – od pozostałych pozwoleń;

17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa

W przypadku zmiany pozwolenia wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 50% w/w stawki.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku – nr konta
70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Pozwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. – Pozwolenie na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.