Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.613/01 3
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów wyłącznie z nieruchomości będących własnością gminy

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

  Wniosek zawiera:

  1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 ust.1 Kodeksu cywilnego;

  2) nazwę gatunku lub krzewu;

  3) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, a gdy nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

  4) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

  5) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  6) informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów przewidzianych do nasadzeń zastępczych lub planowanych do przesadzenia oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

  Załączniki:

  1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);

  2) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4ustawy o ochronie przyrody;

  3) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

  4) projekt planu wykonanego w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu:

  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane

  5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

  6) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane

5. OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
 • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana, jeśli wnioskodawca jest właścicielem.

Starosta wydaje zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wyłącznie z nieruchomości będących własnością gminy; poza nieruchomościami będącymi własnością gminy w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.