Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7251.01 30
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 728 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.2111),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:
Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy na czas nieokreślony.
Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:

 • Wykaz pojazdów samochodowych (oświadczenie do pobrania).
 • Kopie dowodów rejestracyjnych (oryginał do wglądu)
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. (oświadczenie do pobrania).
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:
W przypadku gdy zmiana danych zawartych w zaświadczeniu nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia.

Załączniki do wniosku o zmianę zaświadczenia:

 • Wykaz pojazdów samochodowych (oświadczenie do pobrania).
 • Kopie dowodów rejestracyjnych o ile zwiększa się ich ilość (oryginał do wglądu)
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. (oświadczenie do pobrania).
 • Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zaświadczenia,
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych w ramach powszechnych usług pocztowych, przez podmioty, nie będące przedsiębiorcami, działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, obowiązek ten nie dotyczy również rolnika w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz przedsiębiorców posiadających licencję na transport drogowy.
Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą, i pojazdami o DMC nie przekraczającej 3,5 tony.
Zaświadczenie na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze kraju.

 • Inne niezbędne dokumenty.
  Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.

5. OPŁATY:

Opłaty za wydanie /zmianę/ zaświadczenia :
500zł – za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony,
100zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia,
25 zł – za zmianę zaświadczenia,
10 zł – za wydanie wypisu przy zmianie zaświadczenia
100zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia,

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 51 1030 1508 0000 0008 2392 2001 Bank Handlowy w Warszawie.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: