Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7251.1.01 25
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w granicach powiatu.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 728 z późn. zm..),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 202),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2023r. poz.2111);
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.2778 z późn.zm.);

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:

Załączniki do wniosku o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:

 •  kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy z uwzględnieniem zapisów art.15 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1944 z późn.zm.) – tj. w proponowanym rozkładzie jazdy, przystanki zlokalizowane na danym obszarze muszą być spójne z wykazem przystanków określonym przez organizatora oraz § 3-5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.202). W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni, rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych (ekspresowych, pośpiesznych, przyśpieszonych, zwykłych)
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych
 • dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • ZOBOWIĄZANIE do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • CENNIK opłat za przewóz osób w komunikacji autobusowej, zawierający ceny biletów normalnych i ulgowych z ulgą ustawową i komercyjna – opracowany zgodnie z treścią przepisu art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • WYKAZ POJAZDÓW z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób:

 •  kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
 • dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa : 17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

Opłata za wydanie zezwolenia:
Opłata za zezwolenie – przewóz regularny osób:

Okres ważności zezwoleniaopłata w złotych
obszar gminyobszar powiatuobszar wykraczający poza granice powiatu, niewykraczający poza obszar województwaobszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa
pojazd samochodowydo 1 roku100250350500
do 2 lat150300400550
do 3 lat200350450600
do 4 lat250450550650
do 5 lat300550600700

Opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób wynosi 50% opłaty określonej w przewozach regularnych osób ( tabela opłat).
Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
Za przedłużenie zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia ( tabela opłat).
Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości uzależnionej od następujących okoliczności:
1) dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
2) w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
3) w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
4) na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę
w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem w/w dokumentów

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni,
sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 60 dni,

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania.
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. oznaczenia przedsiębiorcy,
2. siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. przebiegu linii regularnej,
2. rozkładu jazdy,
3. zwiększenia pojemności pojazdów,
4. częstotliwości kursowania,
5. zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

Po upływie okresu ważności, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zachodzą okoliczności do cofnięcia zezwolenia. Postępowanie w sprawie przedłużenia terminu ważności zezwolenia realizowane jest na zasadach jak przy wydaniu nowego zezwolenia.
(formularz do pobrania) F-KT 7250.1.01.04 – PRZEDŁUŻENIE

Przewóz regularny to publiczny przewóz osób i bagażu wykonywany według rozkładu jazdy wywieszonego na przystankach i dworcach autobusowych.
Wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na przystankach określonych w rozkładzie jazdy. Należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości.
Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób z wyłączeniem innych osób.
Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne osób w transporcie krajowym wydaje:
na obszar gminy – wójt, burmistrz,
na obszar powiatu – starosta,
na obszar wykraczający poza teren powiatu – marszałek województwa,
Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Zezwolenia na przewozy regularne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do 31 grudnia 2020 r.
Zezwolenie na przewozy regularne specjalne wydaje się przedsiębiorcy na okres od 1 roku do 5 lat.