Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 32
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2213);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572);

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6 tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień: (formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 • Jeżeli powodem cofnięcia była utrata zdrowia – orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • Jeżeli cofnięcie uprawnienia trwało dłużej niż rok lub jeśli powodem cofnięcia był negatywny wynik egzaminu państwowego stwierdzającego kwalifikacje – pozytywny wynik egzaminu państwowego z WORD.
 • Do wglądu – dokument tożsamości.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.

Opłata skarbowa za przywrócenie cofniętych uprawnień – 10 zł.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku – dot. opłaty za wydanie prawa jazdy.

Wykonując płatność przelewem za wydanie prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wydanie prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL), dot. kwoty 100 zł. oraz druga płatność za przywrócenie cofniętych uprawnień tytuł przelewu: Opłata za przywrócenie cofniętych uprawnień, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL), dot. kwoty 10 zł.

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Osobiście.
 2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego starosta wydaje:

 • decyzję administracyjną – o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
 • prawo jazdy zatrzymane w depozycie o ile jest to możliwe,

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), do pobrania w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.