Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7250.2.01 26
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51),
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 728 z późn zm.);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2021 r. poz.2111);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia: ( formularz do pobrania)
Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia:

 • oświadczenie o posiadaniu siedziby i bazy eksploatacyjnej (formularz oświadczenia do pobrania)
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6 ust.1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o Transporcie Drogowym.
 • oświadczenie o niekaralności (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • oświadczenie osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a. 
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 odpowiednio, ust.1 lub 2  rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby; (formularze oświadczeń do pobrania).
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną: rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
  9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
  5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
  900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

  Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem wyłącznie pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
  1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
  900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

  W przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy w KRS, przedsiębiorca wykazuje zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa, dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową,

  Jeśli przedsiębiorca, nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,
  Do wglądu:
  – oryginały kserokopii załączonych dokumentów;


  WAŻNE!
  Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
  1)oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2)informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji (Wniosek do pobrania).

5. OPŁATY:

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia i wypisu z zezwolenia wnoszona przed złożeniem wniosku:
1000 zł – opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
110 zł – za każdy wydany wypis zgodnie z ilością pojazdów zgłoszonych do zezwolenia – wyłącznie dla pojazdów powyżej 3,5 t.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia, zmiana zezwolenia – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Zgodnie z art 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. – Właściwy organ rozpatruje wniosek
o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM

Przy ocenie sytuacji finansowej, wartość euro przeliczana jest według kursu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października 2023r.
Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,4500 zł.