Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7250.01 24
Aktualizacja: 2022.10.18

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.2000 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2021r. poz.1923 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie licencji: ( formularz do pobrania)
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy na okres od 2 lat do 50 lat

Załączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób ( atr. 5b ust.1  pkt 1,2. Ustawy o transporcie drogowym) ;
– samochodem osobowym;
– pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie mniej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,czyli:
  a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanie zawodu,
  b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i/lub zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4,
 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania) (nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Załączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, że:
  a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanie zawodu,
  b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, (formularz oświadczenia do pobrania)
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EURO
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Wniosek o zmianę licencji: ( formularz do pobrania)

Załączniki do wniosku o zmianę licencji:

 • Dowód wpłaty za zmianę licencji
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osobę

DOKUMENTOWANIE ODPOWIEDNIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ (art. 5c ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym

bądź dokumentami potwierdzającymi:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
W 2022 r. kurs euro wynosi 4,5994zł.

WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym):
Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym.
Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
– umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
– umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
– umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

5. OPŁATY:

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

Okres ważności licencji w latach
Od 2 do 15Powyżej 15 do 30Powyżej 30 do 50
Licencja320 zł380 zł450 zł
Jeden pojazd samochodowy (11%)35,20 zł41,80 zł49,50 zł
Razem355,20 zł421,80 zł499,50 zł

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną
o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis,
za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji,
za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

Opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15Powyżej 15 do 30Powyżej 30 do 50
 

(spedycja)

 

 

800

 

900

 

1000

za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie licencji, zmiana licencji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia, bez zbędnej zwłoki.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
UWAGA!

Od 15 sierpnia 2013 r. licencje na wykonywanie krajowego transportu osób (ponad 9 osób łącznie z kierowcą) zostały zastąpione ZEZWOLENIAMI na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Natomiast podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób:
– samochodem osobowym,
– pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
wymaga uzyskania oddzielnej licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odrębnej licencji.