Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7250.02 24
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji:

– na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.
– na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
– na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.Dz. U. z 2024 poz. 728 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8. Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego – pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy
Wniosek o wydanie wypisu z licencji na samochód 7 do 9 osób
Wniosek o wydanie wypisu z licencji na samochód osobowy

 

Załączniki do wniosków :

  •  Wykaz pojazdów samochodowych,
  • Kserokopie dowodów rejestracyjnych (oryginał do wglądu)
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia na w/w pojazdy, (9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na kolejny pojazd lub 900 euro kolejny poniżej 3,5 t). *
  • Oświadczenie o zatrudnianiu kierowców spełniających warunki o których w art. 5c ust. 1 pkt 4, ustawy o transporcie drogowym **
  • Oświadczenie o niekaralności *
  • Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji.
  • Inne niezbędne dokumenty.

      * nie dotyczy Licencji 7-9 i sam. osobowych
** dotyczy tylko Licencji 7-9 i sam. osobowych

  • 5. OPŁATY:

Opłata za wydanie wypisu z licencji :

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

pobiera się opłatę w wysokości:

– 11% opłaty jak za udzielenie licencji – na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku
o udzielenie zezwolenia lub licencji

– 5% –  w przypadku zmiany licencji

– 1% –  w innych przypadkach

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 51 1030 1508 0000 0008 2392 2001 Bank Handlowy w Warszawie.

Opłata skarbowa :
17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 10902 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wszystkie formularze do pobrania