Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5441.01 21
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 1. NAZWA USŁUGI:

Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.622 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz.1200);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1885 z późn.zm.);

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)

 

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów:

Załączniki do wniosku o wpis do ewidencji instruktorów:

 • Fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
 • Kserokopia prawa jazdy: *

– kategorii A co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się
o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,

– kategorii B co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się
o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,

– kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B

– dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia,
– kategorii T co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się
o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T,

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, *
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,*
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,**
 • Zaświadczenie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktora nie była karana wyrokiem sądu za:
 1. a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 3. c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 5. e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
 6. f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • Dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnienia

2. Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora : (formularz do pobrania):

Załączniki do wniosku:

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

-bez opłat

3. Wniosek o wymianę legitymacji instruktora:

-w przypadku

 • utraty dokumentu,
 • zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym nieczytelność,
 • zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w legitymacji instruktora,
 • braku w niej miejsca na przedłużenie,
 • upływu terminu ważności legitymacji instruktora

-bez opłat

4. Opłaty:

50zł –opłata za wpis do ewidencji instruktorów,

50zł –opłata za wpis do ewidencji wykładowców,

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 51 1030 1508 0000 0008 2392 2001 Bank Handlowy w Warszawie.
Opłata skarbowa – w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

**Opłata za egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 na konto nr:  74 1010 1528 0012 1222 3100 0000
– wpłaty można dokonywać za poszczególne części, bądź za wszystkie, zakres wpłaty (część) należy opisać w tytule przelewu.

Poz.Zakres egzaminuOpłata (w zł)
Część pierwszaCzęść drugaCzęść trzecia
1Prawo jazdy kategorii B lub T5050240
2Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D5050260
3Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E50260
4Pozwolenie5050160

5. Sposób załatwienia sprawy:
-Osobiście
– Z upoważnieniem pisemnym

6. Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

7.Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Inne istotne informacje:

Instruktor podlega: kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym:

 • w wieku do 60 lat – co 5 lat,
 • w wieku powyżej 60 lat – co 30 miesięcy,