Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5441.01 23
Aktualizacja: 2022.10.18

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1212 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz.1200);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1885 z późn.zm.);
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z. późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1923 z późn.zm.);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów:

Załączniki do wniosku o wpis do ewidencji instruktorów:

 • Fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
 • Kserokopia prawa jazdy: *
  – kategorii A co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,
  – kategorii B co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,
  – kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia, oraz:

  1)  kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
  2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

  – kategorii T co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T,

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, *
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,*
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,**
 • Zaświadczenie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktora nie była karana wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

 • Dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnienia,

2. Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora :
(formularz do pobrania):
Załączniki do wniosku:

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
-bez opłat.

3. Wniosek o wymianę legitymacji instruktora:

-w przypadku

 • utraty dokumentu,
 • zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym nieczytelność,
 • zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w legitymacji instruktora,
 • braku w niej miejsca na przedłużenie,
 • upływu terminu ważności legitymacji instruktora

-bez opłat

5. OPŁATY:

50zł –opłata za wpis do ewidencji instruktorów,
50zł –opłata za wpis do ewidencji wykładowców,

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Opłata skarbowa – w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo
na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Instruktor podlega: kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym:

 • w wieku do 60 lat – co 5 lat,
 • w wieku powyżej 60 lat – co 30 miesięcy,

Starosta dokonuje wpisu do ewidencji instruktora, który ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu, oraz wydaje legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań. Instruktor powinien posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie uprawnionych organów.
Wniosek wypełnia się na druku według wzoru który określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U.z 2019 r., poz.1200),

Dokumenty oznaczone:
* nie dotyczą osób ubiegających się o wpis do ewidencji wykładowców.
** Kandydat na instruktora/instruktor składa wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Starosta występuje z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osoby egzaminowanej.