Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7250.01 31
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 10-74 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (t.j. Dz. U. z 2024. poz. 126)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 315)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-
pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty:

  •  wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I lub II na przejazd pojazdu nienormatywnego.
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
  • pełnomocnictwo jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

5. OPŁATY:

1) w kategorii I – 100 zł;
2) w kategorii II:
a) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
3) w kategorii III:
a) 500 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 3000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
4)w kategorii IV:
a) 800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 3200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 4800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
5) w kategorii V:
a)500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 51 1030 1508 0000 0008 2392 2001 Bank Handlowy w Warszawie.

Opłata skarbowa:
17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
3. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

3 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Starosta Leżajski zgodnie z posiadanymi kompetencjami wydaje zezwolenia kategorii I oraz II.

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, na okres 12 miesięcy.

Zezwolenie kategorii II wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

ZezwoleniePojazdy nienormatywneDrogi
Kategoria Io długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad
Kategoria IIo naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne
Kategoria IIIo rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

krajowe
Kategoria IVo szerokości nieprzekraczającej:3,4 m dla drogi jednojezdniowej,

4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S, o długości nieprzekraczającej:

15 m dla pojedynczego pojazdu,

23 m dla zespołu pojazdów,

30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;

publiczne
Kategoria Vo wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wy-mienionych w kategoriach I-IV,

o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.

wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwolenia kategorii I.
Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom ww. zezwolenie.