Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 17
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie  postanowienia  dotyczącego  regulowania  prawa  własności  gospodarstw rolnych  / prostowanie  błędów  pisarskich  i  rachunkowych  oraz  innych  oczywistych  omyłek  w  wydawanych  przez  organ  decyzjach/.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • art.113  ust.1 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572/,
  • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111/.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o prostowanie  błędów  pisarskich  i  rachunkowych  oraz  innych  oczywistych  omyłek   w  wydawanych  przez  organ  decyzjach (formularz F-GN.6821.17.01).

Załączniki do wniosku:

  • dokument /decyzja, postanowienie, akty własności ziemi itp./ wymagający sprostowania,
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

5. OPŁATY:

Wydanie postanowienia nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,
  • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 – miu dni od dnia doręczenia. Zażalenie należy adresować do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Pliki do pobrania: