Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6841 19
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Przygotowanie  dokumentacji  dotyczącej oddania nieruchomości w  użytkowanie  wieczyste.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  •  Uchwała nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego w  związku z  Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 107/,
  •  Ustawa  z  21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /t. j.  Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm./,
  •  Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
  •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek  o  oddanie w  użytkowanie  wieczyste  (formularz F-GN.6841.19.01).

Załączniki:

  •  dokumenty  potwierdzające  że przysługuje  osobie   roszczenie   o  nabycie  nieruchomości  z  mocy  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  lub  odrębnych  przepisów,
  •  odpis z księgi  wieczystej wówczas  gdy wnioskodawca był  poprzednim  właścicielem  zbywanej  nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r.,
  •  umowa  najmu na  lokal  mieszkalny gdy  wnioskodawca  jest  najemcą  lokalu,  a  najem  został  nawiązany  na  czas  nieoznaczony,
  •  upoważnienie  udzielone  pełnomocnikowi  działającemu  w  imieniu  strony.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowanie  dokumentacji  dotyczącej oddania nieruchomości w  użytkowanie  wieczyste.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  KPC  termin  nie  jest  określony.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

MIENIE SKARBU PAŃSTWA: Nieruchomości stanowiącymi mienie Skarbu Państwa, gospodaruje Starosta. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wymaga zgody wojewody.

MIENIE POWIATU: O zamiarze zbycia nieruchomości  wchodzących w skład zasobu / jeżeli nieruchomości te są zbędne do realizacji zadań Powiatu/ decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. Jeżeli wartość nieruchomości przekracza 20 000 zł do zbycia nieruchomości jest wymagana uprzednia zgoda Rady Powiatu.

Pliki do pobrania: