Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 16
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej zwrotu działek siedliskowych.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Przejęcie gospodarstwa rolnego na SP przed 1983r. stosuje się:

 • art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /t.j. Dz.U. z 1989r., Nr 10 poz. 53 z późn. zm./,
 • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111/.

 

Przejęcie gospodarstwa rolnego na SP po 1983r. stosuje się:

 • art. 118 ust.2 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników /t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 90/,
 • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2023r., poz.2111/.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zwrot działek siedliskowych (formularz F-GN.6821.16.01).

Załączniki do wniosku:

 • kopię decyzji o przekazaniu gospodarstwa  na rzecz Skarbu Państwa,
 • dokument  stwierdzający własność  budynków (np. akt notarialny, akt własności ziemi), numer księgi wieczystej prowadzonej dla budynków położonych na działce Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, będących własnością wnioskodawcy,
 • w przypadku śmierci osoby która przekazała gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa należy przedłożyć postanowienie o nabyciu praw do spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony,
 • oplata skarbowa w wysokości  10 zł.


5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

Opłaty skarbowe:

 • od wydania decyzji dot. zwrotu działek siedliskowych – 10 zł,
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

 1. Osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność działki obejmującej budynki, w których znajduje się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków.
 2. Z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki siedliskowej może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej, o której mowa w tych przepisach, który po śmierci tej osoby faktycznie włada, w zakresie odpowiadającym jej uprawnieniom, daną nieruchomością; jeżeli jednak uprawnionymi są oboje małżonkowie, wniosek taki może być zgłoszony dopiero po śmierci obojga małżonków.
 3. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli działka nie jest przedmiotem własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo jeżeli przyznanie własności naruszałoby prawa osób trzecich do działki lub budynków, o których mowa w tych przepisach.

Pliki do pobrania: