Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 15
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej zwrotu działek dożywotniego użytkowania.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 118 ust. 1 lub ust. 2a oraz ust. 4 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników /t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 208 ze zm./,
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 572./,
  • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111/.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania (formularz wniosku F-GN.6821.15.01)

Załączniki do wniosku:

– decyzja o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,

– jeżeli o zwrot stara się zstępny (dzieci, wnuki) osoby uprawnionej, który po śmierci tej osoby faktycznie włada nieruchomością wnioskodawca przedkłada do wglądu akt zgonu osoby uprawnionej oraz dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (np. odpis skrócony aktu urodzenia) wraz z oświadczeniem o kręgu zstępnych oraz udowadnia na podstawie zeznań dwóch świadków, że włada tą nieruchomością,

– upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony,

– opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

Opłaty skarbowe:

– od wydania decyzji dot. zwrotu działki dożywotniego użytkowania- 10 zł,

– od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji dotyczącej zwrotu działek dożywotniego użytkowania.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

  1. Osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność tej działki.
  2. Z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej, o której mowa w tych przepisach, który po śmierci tej osoby faktycznie włada, w zakresie odpowiadającym jej uprawnieniom, daną nieruchomością; jeżeli jednak uprawnionymi są oboje małżonkowie, wniosek taki może być zgłoszony dopiero po śmierci obojga małżonków.
  3. Przepisu nie stosuje się, jeżeli działka nie jest przedmiotem własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo jeżeli przyznanie własności naruszałoby prawa osób trzecich do działki lub budynków, o których mowa w tych przepisach.

Pliki do pobrania: