Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6121 2
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Dokonywanie wpisu do rejestru zwierząt hodowlanych zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń o wykreślenie z rejestru lub zmianie danych w rejestrze

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/wykreślenia z rejestru /dokonania zmian powinien zawierać:.

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;

2) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;

3) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;

4) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

5) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;

6) date wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;

7) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;

8) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia.

Załączniki do wniosku o wpis do rejestru:

a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, lub

b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub

c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub

d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

Formularz wniosków do pobrania poniżej:

  • F.OŚ.6121.2.1
  • F.OŚ.6121.2.2
  • F.OŚ.6121.2.3

 

5. OPŁATY:

-Za dokonanie wpisu do rejestru – 26 zł od każdego gatunku zwierząt

– za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru – 17 zł

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w leżajsku. 

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1) jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • zaświadczenie o wpisie do rejestru

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis do rejestru do 1 miesiąca.

Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru zwierząt, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE0 Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu na granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:

a) ogrodów zoologicznych;

b) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;

c) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.