Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6530/01 21
29.02.2024 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Załączniki do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych:

– projekt robót geologicznych – 2 egz.

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej,

– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

  • F.OŚ.6530.19

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł

W przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej:

– pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– jednostki budżetowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • decyzja administracyjna

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • 1 miesiąc od złożenia wniosku,
  • 2 miesiące w przypadku sprawy skomplikowanej

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymagania określone w aktach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Projekt zgodnie z art. 79 ust.2 Prawo geologiczne i górnicze powinien określać:
-cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia,

-rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych

-harmonogram robót geologicznych

-przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane roboty geologiczne

-przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i czynności mające na celu zapobieżenie szkodom.

We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Pliki do pobrania: