Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5410.06 KT.5411.1.01 KT.5411.2.01 6
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

 

Starostwo Powiatowe

Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

Obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie 30 dni od dnia dokonania transakcji.

1. NAZWA USŁUGI:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

2. PODSTAWA PRAWNA

  •  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1047 z póź. zm.),
  •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1849 z późn. zm),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego KPA (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.572),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek, zawiadomienie o zbycia pojazdu (wypełnia właściciel, właściciele)( formularz do pobrania) F-5410.01.01

Załączniki :

  • Kopia dokumentu, na podstawie której nastąpiło zbycie pojazdu,
  • Upoważnienie,

Na zbywcy pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie 30 dni  w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Leżajsku od dnia dokonania transakcji, niezależnie od tego czy nabywca dokonał rejestracji pojazdu. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu nie jest równoznaczne z  wyrejestrowaniem pojazdu.

  • Dokument określający tożsamość – do wglądu :

a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) pełnomocnictwo do załatwienia sprawy,
c) KRS i Regon w przypadku spółek,
d) wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

Miejsce złożenia dokument

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24.

5. OPŁATY

Opłata skarbowa :

17 zł. – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 44889286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście lub za pisemnym  upoważnieniem właściciela

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

F.KT.5410.01.01 – zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu