Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5410.16 16
Aktualizacja: 2024.04.25

        

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe

Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Czasowe wycofanie z ruchu

2. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1047 z póź. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 87 późn. zm.),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki do wniosku:

-dowód rejestracyjny pojazdu,

-tablice rejestracyjne.

-oświadczenie (w przypadku wycofania czasowego pojazdu osobowego),

Dokument określający tożsamość – do wglądu :

a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) pełnomocnictwo do załatwienia sprawy,
c) KRS i Regon w przypadku spółek,
d) wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

 (formularz wniosku do pobrania poniżej) – f-k.5410.16.01

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 

Opłata mies. za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchuWysokość opłaty powiększona o każdy kolejny miesiąc wycofania z ruchu
2 miesiąc80,00 zł80,00 zł
3 miesiąc84,00 zł4,00 zł
4 miesiąc88,00 zł4,00 zł
5 miesiąc92,00 zł4,00 zł
6 miesiąc96,00 zł4,00 zł
7 miesiąc100,00 zł4,00 zł
8 miesiąc104,00 zł4,00 zł
9 miesiąc108,00 zł4,00 zł
10 miesiąc112,00 zł4,00 zł
11 miesiąc116,00 zł4,00 zł
12 miesiąc120,00 zł4,00 zł
13 miesiąc122,00 zł2,00 zł
14 miesiąc124,00 zł2,00 zł
15 miesiąc126,00 zł2,00 zł
16 miesiąc128,00 zł2,00 zł
17 miesiąc130,00 zł2,00 zł
18 miesiąc132,00 zł2,00 zł
19 miesiąc134,00 zł2,00 zł
20 miesiąc136,00 zł2,00 zł
21 miesiąc138,00 zł2,00 zł
22 miesiąc140,00 zł2,00 zł
23 miesiąc142,00 zł2,00 zł
24 miesiąc144,00 zł2,00 zł
Powyżej:0,25 zł
Opłata za wycofanie samochodu osobowego na okres:
– 3 miesięcy – 80 zł,
– 4 do 12 miesiąca – 4 zł/miesiąc,

Opłaty administracyjnej można dokonać w kasie Starostwa

w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Zaleca się przed dokonaniem przelewu potwierdzić prawidłowość wyliczonej wpłaty pod tel. nr (17) 24-04-522, 24-04-524 (czynne w godzinach pracy Urzędu).

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście lub za pisemnym  upoważnieniem właściciela

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

1.Wydział Komunikacji i Transportu czasowo wycofa pojazd z ruchu, pod warunkiem, że pojazd ten jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału Komunikacji i Transportu w Leżajsku.

2.Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.

3.Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o DMC powyżej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów oraz samochodów osobowych, w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (przypadki, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. B oraz pkt 6 lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

4.Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

5.W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (F-KT.5410.16.01), do którego dołącza:  decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

6.Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

7.Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.

8.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.

 

 (formularz wniosku do pobrania ) – f-k.5410.16.01