Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

16 lutego 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Starosta Leżajski zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2021 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa prowadzony będzie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

  Informacje o zasadach prowadzenia nadzoru można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Leżajsku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa –
  pok. 105, piętro I, tel. 17 2404 580, 17 2404 582.

  Druki wniosku o ocechowanie drewna  i oświadczenia o własności lasu można uzyskać :

  • na stronie internetowej starostwa w zakładce „Jak załatwić sprawę” usługi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 – Punkt Obsługi  Interesanta
  • w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa w Leżajsku przy
   M.C. Skłodowskiej 8, p.I, pok. 105.

   

  Wnioski  o ocechowanie drewna można składać:

  • poprzez adres e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl
  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8 – Punkt Obsługi Interesanta
  • w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa w Leżajsku przy
   M.C. Skłodowskiej 8, p.I, pok. 105

   

  Zasady cechowania pozyskanego drewna:

  1. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu – art. 14a ust. 1 ustawy o lasach.
  2. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna – art. 14a
   3 ustawy o lasach.
  3. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie
   z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta – art. 23 ust. 4 ustawy o lasach.

   

  Uwaga:

  1. Na pozyskanie oraz ocechowanie drewna niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działki.
  2. Zgoda wszystkich właścicieli winna zostać złożona na oświadczeniu, które należy dołączyć
   do wniosku o ocechowanie drewna.
  3. Drewno cechowane będzie tylko w miejscu jego pozyskania na działce (przy pniu).
  4. Pracownik cechujący drewno ma obowiązek odmówić ocechowania drewna znajdującego się poza działką, z której zostało pozyskane, oraz drewno na którego wycięcie nie wyrazili zgody wszyscy właściciele działki.
  5. W celu usprawnienia załatwienia sprawy wskazane jest zamieszczanie we wniosku numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z właścicielem.


  Starosta Leżajski nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania na gruncie działki lub jej granic oraz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z naruszenia praw własności lub innych należności majątkowych.

  Zasady nadzoru nad gospodarka leśną:

  Właściciele lasu zobowiązani są do prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji lasu.

  Zadania i obowiązki właścicieli lasów oraz uprawnienia organów kontrolnych w zakresie gospodarki leśnej określone zostały w ustawie z dnia 28 września  1991 r. o lasach.

  Do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zalicza się lasy będące własnością:

  • osób fizycznych (prywatnych),
  • mienia komunalnego,
  • spółek i wspólnot leśnych,
  • spółdzielni,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • spółek prawa handlowego


  Obowiązki właścicieli lasów:

  Art. 9.1.  W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani
  do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:

  1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu
  i rozprzestrzenianiu się pożarów;

  2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;

  3) ochrony gleby i wód leśnych.

  1. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa, w drodze decyzji, starosta.

   

  Art.  13.1.  Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

  1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;

  2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat
  od usunięcia drzewostanu;

  3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

  4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych
  w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;

  5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

  • pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
  • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

   

  Art.  24. Jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3, w szczególności w zakresie:

  1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),

  2) przebudowy drzewostanu,

  3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

  1. a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,
  2. b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat,
  3. c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

  – starosta nakazuje wykonanie tych obowiązków i zadań w drodze decyzji.

  Wyrąb drzew niezgodnie z planem urządzenia lasu:

  Zgodnie z art.  158 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

  • 1.  Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.
  • 2.  W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

   

  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka