Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7250.2.03 28
Aktualizacja: 2024.04.25

      

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe

Kopernika 8
37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 1. NAZWA USŁUGI:

Zawiadomienie o zmianach/ Zezwolenie/ Licencja

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 728 z późn zm);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego

– pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,
4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zawiadomienie o zmianie w wykazie pojazdów: ( formularz do pobrania)

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie o niekaralności (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającej transportem) za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; oraz o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a. (formularz do pobrania).
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną: rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,

9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem wyłącznie pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

W przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy w KRS, przedsiębiorca wykazuje zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa, dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową,

Jeśli przedsiębiorca, nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania)
 • kopia dowodu rejestracyjnego (oryginał do wglądu)
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

 

Zawiadomienie o zmianie zarządzającego transportem drogowym w firmie:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
  – o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a; (nie starszą jak miesiąc)
 • oświadczenie o niekaralności (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającej transportem) za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; oraz o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a. (formularz do pobrania).
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem (formularz do pobrania).
 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (oryginał do wglądu).
 1. OPŁATY:

Bez opłat.

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Osobiście
 2.  Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 3.  Z upoważnieniem pisemnym
 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wszystkie formularze do pobrania