Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5410 19
Aktualizacja 2022.04.04

        

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

 

Starostwo Powiatowe

 1. Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Rejestracja czasowa pojazdu

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2021.450 t.j ),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. 2355 ),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem  pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2130 t.j),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego KPA (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U z 2021 . poz.1923 t.j),
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1840t.j ),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014 poz.451t.j),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457),
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 337),
 12. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2056 t.j),
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145 poz. 1542),
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 ),
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojeździe cech identyfikacyjnych (DZ.U. 236 poz. 1401)

 

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację :  (formularz do pobrania) F-KT. 5410.01.01  lub dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta

Załączniki do wniosku o rejestrację:

– Dowód własności pojazdu, jeżeli wnioskodawca nie figuruje w ostatnim dowodzie rejestracyjnym ( umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ).

– Dowód rejestracyjny pojazdu,

– Karta pojazdu, jeżeli została wydana.

– Tablice rejestracyjne.

    W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z odbiorem zatrzymanego dokumentu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca,tj. paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:

– wiza Schengen lub wiza krajowa,

– karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy

– zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

 1. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 

 1. OPŁATY:

 

SamochódPrzyczepa / naczepaMotocykl / ciągnik rolniczyMotorower
Tablice rejestracyjne tymczasowe w celu przejazdu z miejsca zakupu, wykonania badań lub naprawy pojazdu 

 

30,00 zł

 

 

15,00 zł

 

 

12,00 zł

 

 

12,00 zł

Tablice rejestracyjne tymczasowe w celu wywozu pojazdu za granicę 

80,00 zł

 

40,00 zł

 

40,00 zł

 

30,00 zł

Pozwolenie czasowe18,50 zł18,50 zł18,50 zł18,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł6,25 zł6,25 zł6,25 zł
Opłata ewidencyjna1,00 zł1,00 zł1,00 zł1,00 zł
RAZEM62,00 zł40,75 zł37,75 zł37,75 zł
RAZEM (wywóz za granicę)112,00 zł65,75 zł65,75 zł55,75 zł

Opłata skarbowa:

17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Opłaty administracyjnej można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Zaleca się przed dokonaniem przelewu potwierdzić prawidłowość wyliczonej wpłaty pod tel. nr (17) 24-04-522, 24-04-524 (czynne w godzinach pracy Urzędu).

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście lub za pisemnym  upoważnieniem właściciela

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji z urzędu

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Rejestracji czasowej pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania w celu umożliwienia:

-wywozu  pojazdu za granicę,

-przejazdu  pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium, Rzeczpospolitej Polskiej

-przejazdu  pojazdu, związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

-na okres nieprzekraczający  30 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni.

-Rejestracji czasowej dokonuje się również na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części, by umożliwić badania – na okres sześciu miesięcy.

Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie i tablice tymczasowe muszą być zwrócone, z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę.