Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7250.2.04 KT.7250.03 29
Aktualizacja: 2023.02.27

           

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

 

Starostwo Powiatowe
Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Zaświadczenie o liczbie pojazdów celem przedłożenia w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.z  2022 r. poz.2201 z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (tj. Dz.U.UE.L.2009.300.51)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz.775)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z  2023r. poz.2111)

 1. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów celem przedłożenia w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego.

Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:

 •  Wykaz pojazdów samochodowych –
 • Udokumentowanie zdolności finansowej:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej, wartość euro odpowiada opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy
te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 •  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,
 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa :
17 zł – o d jednego zaświadczenia
17 zł – od jednego pełnomocnictwa/upoważnienia

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Osobiście
 2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 3. Z upoważnieniem pisemnym
 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
Art. 11a [Zakaz]
1. Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:
1)posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
2)wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
a)niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
b)zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.