Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 36
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wymiana prawa jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. z 2002 r., poz. 640 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn .zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk.

Stanowisko ds. wydawania do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6,
tel. (17) 240 45 23,

Stanowiska ds. odbioru prawa jazdy- Stanowisko nr 7
Odbiór prawa jazdy – tel. (17) 240 45 19,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz ): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 426 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,
 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu,

Do wglądu – dokument tożsamości, prawo jazdy.

5. OPŁATY:

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.

Opłatę za wymianę prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 51 1030 1508 0000 0008 2392 2001 – Bank Handlowy w Warszawie.

Wykonując płatność przelewem za wymianę prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wymianę prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku:

 1. Osobiście.
 2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Odbiór dokumentu:

 1. Osobiście.
 2. Na podstawie upoważnienia pisemnego.

 

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym :
– przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
– producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Od 1 sierpnia 2000 r. można dokonywać wymiany dokumentu prawa jazdy na nowy wzór. Prawa jazdy tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany (ostatni termin wymiany upłynął w dniu 30.06.2006 r.). Urząd ma obowiązek dokonać wymiany w każdym czasie po tym terminie. Warunkiem wydania prawa jazdy jest zwrot dotychczasowego.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.).

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.