Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 37
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.

2. PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. sprawie wymiany praw jazdy, (Dz. U. z 2002 r., poz. 640 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn .zm.);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546 z późn. zm.)

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6, tel.: (17) 240 45 23

Odbiór prawa jazdy- Stanowisko nr 7 – tel. (17) 240 45 19,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:(formularz): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

  •  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku nieważności wynikającej z tłumaczenia na język polski,
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 426 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
  • ksero zagranicznego prawa jazdy,
  • tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego, (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy),
    Do wglądu – dowód tożsamości, karta stałego lub czasowego pobytu, oryginał prawa jazdy.

5. OPŁATY:

Opłata za wymianę prawa jazdy – 100 zł.

Opłatę za wymianę prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 – Bank Spółdzielczy w Leżajsku.

Wykonując płatność przelewem za wymianę prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania profilu Kandydata na Kierowcę umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.
Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym :

  • przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
  • producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Krajowe prawo jazdy wydawane jest po oddaniu zagranicznego.

Prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencji o ruchu drogowym jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.