Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 35
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem utraty, zniszczenia) oraz zmiana danych zawartych w prawie jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2213);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8,

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6, tel.: (17) 240 45 23

Odbiór prawa jazdy- Stanowisko nr 7 – tel.: (17) 240 45 19,

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz ): F-KT. 5430.01.01

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców w przypadku, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w przypadku przedłużenia ważności prawa jazdy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy,
 • kserokopii posiadanego prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (nie dotyczy dokumentów utraconych). 

  Do wglądu – dokument tożsamości.

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.

Opłatę za wydanie prawa jazdy można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku lub przelewem na konto nr 51 1030 1508 0000 0008 2392 2001 – Bank Handlowy w Warszawie.

Wykonując płatność przelewem za wydanie prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wydanie prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku:
1. Osobiście.
2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Odbiór dokumentu:
1. Osobiście.
2. Za pomocą Poczty Polskiej.
3. Na podstawie upoważnienia pisemnego.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Przy czym :

 • przekazanie danych producentowi czyli do PWPW – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
 • producent przekazuje wykonane prawo jazdy do 7 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, jest obowiązana zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu w stopniu powodującym jego nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych.

W sytuacji wymienionej wyżej, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

 • złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe wezwania, oświadczenia o utracie dokumentu; lub
 • zwrotu zniszczonego dokumentu;

W razie odzyskanego utraconego prawa jazdy, dokument ten należy zwrócić do starosty.

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),

Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek należy pobrać w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.