Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 34
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax: 017  240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8,

Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Stanowiska nr 5 i nr 6,

tel. (17) 240 45 23

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień: (formularz ): F-KT. 5430.01.01

Załączniki :

  •  kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz.426 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy miedzynarodowego,
  • kserokopię posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.

 

Do wglądu – dowód tożsamości, prawo jazdy.

 

Ważność międzynarodowego prawa jazdy określa się na podstawie krajowego prawa jazdy, przy czym okres ten nie może przekraczać okresu ważności krajowego prawa jazdy:

  • Druk międzynarodowego prawa jazdy zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r. – wydaje się na okres 1 (jednego) roku;
  • Druk międzynarodowego prawa jazdy zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. – wydaje się na okres 3 (trzech) lat.

 

5. OPŁATY:

Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 Bank Spółdzielczy w Leżajsku – dot. opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Wykonując płatność przelewem za wydanie międzynarodowego prawa jazdy należy wpisać tytuł przelewu: Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy, PESEL: (tutaj należy wpisać swój numer PESEL).

Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail: prawajazdy@starostwo.lezajsk.pl

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Złożenie wniosku:
1. Osobiście.

Odbiór dokumentu:
1. Osobiście.
2. Za pośrednictwem operatora pocztowego.
3. Na podstawie upoważnienia pisemnego.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania międzynarodowego prawa jazdy wynosi 3 dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach określonych w pkt 4.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.), dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta.