Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5422 42
Aktualizacja: 2024.04.25

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów

2. PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1047 z późn.zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U.2021 poz. 1921);
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.2111);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 );

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Naczelnik Wydziału pok. Nr 8
Tel. (017) 240 45 20

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie uprawnień diagnostom:
(formularz do pobrania) F-KT. 5422.01.01
dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta

Uprawnienia diagnosty udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego.

Załączniki do wniosku o wydanie uprawnienia:

1. Dokument stwierdzający, że wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:

– posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub naprawy pojazdów,
-posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,
– posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,
– posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,

do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Dokument potwierdzający odbycie wymaganego szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym.

– z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.
-wyżej wymienione zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.
3. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

5. OPŁATY:

Opłata skarbowa :
48zł – za wydanie uprawnienia dla diagnostów
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Osobiście
2. Z upoważnieniem pisemnym

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnień przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Uprawnienie nie zezwala na wykonywanie badań technicznych, o ile diagnosta nie jest zatrudniony w stacji kontroli pojazdów.
Osoby nieposiadające uprawnień do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów, mogą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania danego rodzaju lub rodzajów badań technicznych pojazdów po odbyciu szkolenia zakończonego egzaminem
z wynikiem pozytywnym.

(formularz do pobrania) F-KT. 5422.01.01

Pliki do pobrania: