Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 24
Wydanie z dnia 01.04.2022r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  •  Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm./
  •  Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / t. j. Dz.U.  z 2021 poz. 735 ze zm./,
  •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm./


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (formularz F-GN.6821.24.01)

Załączniki:

  • dokument potwierdzający fakt , że wniosek pochodzi od poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy (postanowienie spadkowe),
  •  upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawy z zakresu zwrotu wywłaszczanych nieruchomości są najczęściej sprawami szczególnie skomplikowanymi, wymagającymi zebrania szeregu dowodów, opinii biegłych, oględzin itp. Stąd termin 2 miesięcy w sprawach indywidualnych może zostać przedłużony. Organ administracji publicznej zawiadamia  strony, podaje przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.  Stosownie do art. 136 ust. 7 uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku o zwrot. W przypadku gdy ww. termin upłynął przed dniem 14 maja 2019 r. lub gdy od tego dnia do upływu terminu 20 letniego pozostało nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot może zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia 14 maja 2019 r. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ gospodarujący zasobem nieruchomości.

Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:
1) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo
2)  pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, a cel ten nie został zrealizowany.

W przypadku gdy utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część.

Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dnia jej zwrotu. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, wypłacone odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.

 

Pliki do pobrania: