Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 24
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  •  Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm./,
  •  Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t. j. Dz.U.  z 2024r., poz. 572/,
  •  Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
  •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / t. j. Dz. U. z 2023,. poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404512.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (formularz F-GN.6821.24.01).

Załączniki:

  • dokument potwierdzający fakt , że wniosek pochodzi od poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy (postanowienie spadkowe),
  •  upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawy z zakresu zwrotu wywłaszczanych nieruchomości są najczęściej sprawami szczególnie skomplikowanymi, wymagającymi zebrania szeregu dowodów, opinii biegłych, oględzin itp. Stąd termin 2 miesięcy w sprawach indywidualnych może zostać przedłużony. Organ administracji publicznej zawiadamia  strony, podaje przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.  Stosownie do art. 136 ust. 7 uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku o zwrot. W przypadku gdy ww. termin upłynął przed dniem 14 maja 2019 r. lub gdy od tego dnia do upływu terminu 20 letniego pozostało nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot może zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia 14 maja 2019 r. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ gospodarujący zasobem nieruchomości.

Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:
1) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo
2)  pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, a cel ten nie został zrealizowany.

W przypadku gdy utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część.

Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dnia jej zwrotu. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, wypłacone odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.

 

Pliki do pobrania: