Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6825 22
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1314 ze zm./,
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania  administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572/,
  • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (formularz F-GN.6825.22.01).

Załączniki:

  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości wnioskowanej o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony,
  • opłata skarbowa w wysokości 10 zł.


5. OPŁATY:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

Opłaty skarbowe:

  •  od wydania decyzji – 10 zł,
  •  od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – 17 zł.


6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ( mienie Powiatu), Wojewody Podkarpackiego (mienie Skarbu Państwa) za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczeni.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM:

Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oddanych na cele mieszkalne, rolne lub pod garażami mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności / wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 29/23 (Dz.U.z 2015r. poz. 373) /.

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:
1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
2) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
3) Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 2.
4) W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.
5) Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

OPŁATA Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA: Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę, o której mowa wyżej, obniża się o 50 %.

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA OPŁATY NA RATY:

1. Opłatę z tytułu przekształcenia , rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
2. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
3. Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa w pkt 1, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja.

 

Pliki do pobrania: