Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6844 21
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie decyzji dotyczącej oddania w trwały zarząd (wygaszenie trwałego zarządu).

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • art.43- 46 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2023r,. poz. 344 ze zm./,
  • przepisy szczególne,
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572/,
  • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2023r.  poz. 21111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o oddanie w trwały zarząd (wygaszenie trwałego zarządu) (formularz F-GN.6844.21.01).

Załączniki:

  • zgoda organu nadzorującego jednostkę ( w przypadku wygaszenia trwałego zarządu),
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.


5. OPŁATY:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ( mienie Powiatu), Wojewody Podkarpackiego (mienie Skarbu Państwa) za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczeni.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W  TRWAŁY ZARZĄD: Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa/Powiatu Leżajskiego mogą być oddawane w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym/powiatowym jednostkom organizacyjnym dla wykonywania ich działalności statutowej.Trwały zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony lub czas oznaczony. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU: Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.

Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.

Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa wyżej.

Wydanie nieruchomości następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Pliki do pobrania: