Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6845 20
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  •  Uchwała nr XXX/144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego  w związku z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 107/,
  •   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 1610 ze zm./,
  •   Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm./,
  •   Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2023r.,  poz. 2111/.


3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa i Powiatu,
Kontakt merytoryczny – tel. 17-2404513.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości. (formularz F-GN.6845.20.01).

Załączniki:

  •  upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.


5. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie  z  KPC  termin  nie  jest  określony.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

MIENIE POWIATU: Nieruchomości mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane przez Zarząd Powiatu na okres do 10 lat. Dzierżawa lub najem na okres powyżej 10 lat wymaga zgody Rady Powiatu.

MIENIE POWIATU: Starosta wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody. Zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

 

Pliki do pobrania: