Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5410 20
Aktualizacja 2022.04.04

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI-

Starostwo Powiatowe

 1. Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)

www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

 1. NAZWA USŁUGI:

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i / lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021.450 ),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2130),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego KPA (tj. Dz.U. z 2021.735),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U z 2021, poz.1923 ),
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546),
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1840 t.j),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. z 2014 poz.451. t.j),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457 ),
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. 2013 r., poz. 337 ),
 12. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz.U. z 2020.2056.t.j),
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145 poz. 1542),
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856),
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojeździe cech identyfikacyjnych (DZ.U. Nr 236 poz. 1401),

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. -Wniosek właściciela o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.(formularz wniosku do pobrania poniżej) f5410.6.01.01 – nadanie VIN, upoważnienie
 2. -Dowód własności pojazdu, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie prawa własności.
 3. -Dokumenty stwierdzające konieczność nadania cech identyfikacyjnych:
 4. – oświadczenie, że pojazd jest zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”;
 5. – dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
 6. – dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone
 7. z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;
 8. – dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 9. – dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 10. – prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 11. – zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinia rzeczoznawcy samochodowego, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
 12. – zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
 13. Opinia rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana.
 14. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany.
 15. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 16. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z odbiorem zatrzymanego dokumentu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument tożsamości cudzoziemca,tj. paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
 2. – wiza Schengen lub wiza krajowa,
 3. – karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy
 4. – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 5. – karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 6. – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 7. – karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 8. – karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.
  Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 

 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa :

10zł – wydanie decyzji,

17zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Osobiście lub za pisemnym  upoważnieniem właściciela

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 2. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wydanie decyzji administracyjnej na nadanie cech pojazdu i / lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

(formularz wniosku do pobrania ) – f-k.5410.6.01.01